Zvířata jsou naši bližní
 
Výbor z děl světových humanistů a křesťanských myslitelů
sestavil Jan Čejka

 

           

Knížka "Zvířata jsou naši bližní" je soubor krátkých kapitol vybraných z děl známých humanistů, filozofů a křesťanských myslitelů (Matthew Scully, Humphry Primatt,  Andrew Linzey, Přemysl Pitter, Charles Birch, Luise Rinser…)

Knížka je vyjádřením hlubokého zklamání nad lhostejností naší společnosti, církví a ostatních institucí k osudu a utrpení zvířat v různých oblastech, zejména v soudobém systému živočišné výroby. A zároveň nutí k vážnému zamyšlení nejen nad ztrátou odpovědného vztahu člověka k mimolidským tvorům, ale těž jeho schopnosti slitování nad jejich utrpením. Musíme hledat a najít cestu k pokoře, píše Andrew Linzey, známý teolog a ochránce zvířat, v jedné kapitole této knihy.

Jan Čejka si přeje, aby tato knížka byla povzbuzením  a výzvou k nápravě našeho porušeného vztahu k mimolidským tvorům a aby přispěla ke zmenšení jejich utrpení: Kéž by, jak "to napsal Humphry Primatt v jedné z následujících kapitol, to, co jsem zde až doposud předložil, bylo požehnáním a obměkčilo alespoň jedno lidské srdce".

Ještě z knihy Zvířata jsou naši bližní: 

V životě přijdou chvíle, kdy člověku není třeba žádných doktrín, kdy dokonce práva se stanou zcela podružným pojmem, a kdy život od nás nepožaduje nic víc než prostý projev úcty k ostatním tvorům, trochu slitování a trochu lásky. ... Jste-li svědky té naprosté lhostejnosti k utrpení tvorů sloužících nám za potravu a nezměrného ničení tolika životů, pak všechny snahy ospravedlnit takový systém mi připadají jako prázdné fráze a ubohé výmluvy, které nemohou zakrýt všechnu tu ohavnost a bezbožnou domýšlivost, ten neuvěřitelný rozměr a hloubku utrpení, a nezměrný zármutek nad tím vším. Matthew Scully (z knihy Dominion, 2002)

 

           

 

 

Jan Čejka, který tento soubor uspořádal, na konci roku 1968 odešel do Spojených států a pracoval ve výzkumném ústavu Child Research Center of Michigan a později v dětské nemocnici Children's hospital of Michigan v Detroitu, kde se po habilitaci v oboru klinické chemie stal vedoucím laboratoří klinické chemie a věnoval výzkumu dětských nemocí.

Po řadu let byl členem vědecké poradní komise při Humane Society of the United States ve Washingtonu; v současné době spolupracuje s řadou organizací pro ochranu zvířat v USA i zahraničí a podporuje jejich práci. Jeho úsilí je zaměřeno na humánní vzdělávání, ochranu hospodářských zvířat a šíření povědomí a jejich životě a osudu. Mimo jiné se zasloužil o české vydání knih „Osvobození zvířat“ (Práh, 2001) a „Věčná Treblinka“ (2003). V květnu roku 2007 Dr. Čejka převzal na Mezinárodním festivalu filmů „Otevři Oči“ cenu za svoji dlouholetou práci v ochraně zvířat.

 

         

 

Pramen, odkazy

 

Zvířata jsou naši bližní, nakladatelství Práh, 2010

Věčná Treblinka

Na zvířatech záleží, nakladatelství Triton, 2009

Přemysl Pitter-Sám proti zlu

kniha Život se zvířaty-Společenství božích tvorů

Mluvčí G.W.Bushe o právech zvířat

Hledání kritéria etického hodnocení  

Jak filozofové pomalu odhazují klapky z očí

Mají zvířata práva?

Stejní jako my