Josef Váchal a jeho pes Tarzán

 

Josef Váchal - malíř, dřevorytec, spisovatel, mystik i mystifikátor - člověk, který si pohrával s černou magií, ale také neuvěřitelně talentovaný a pracovitý umělec, který miloval zvířata a měl svébytný smysl pro humor. Kolísal mezi vírou (zjevnou ze vztahů k J. Florianovi, J. Demlovi, k dílu O. Březiny) a kacířstvím. Vysmívá se všem, kteří ukazují: S námi pojďte! S námi je svět dokonalý. Mínil jimi církev, měšťanské instituce, např. protialkoholní léčebny, různé okultisty (i když jím sám byl), umravňovatele nebo jen zastánce mravů.... Narozen 23.9. 1884 Milaveč (u Domažlic), zemřel 10.5. 1969.

Podstatnou částí Váchalova mystického životního názoru byl výlučný vztah k lidem a neobyčejná láska ke zvířatům, zvláště psům. Výjimku mezi lidmi určitě tvořila jeho žena Máša, která zemřela velmi mladá začátkem 20. let. Když uvažoval, proč mu "Velká Prozřetelnost nesvěřila dítka“, vysvětloval to tím, že "oko zvířete jasněji září než oko mláděte lidského ...“ Nemůžeme říci že byl Váchal lidumil, do svých deníků si totiž zapsal: „Nic není více ubohým, než co dokonalým býti mohlo, ale dokonalosti nedosáhlo. A tak i já nemohu milovati člověka, k obrazu božímu to  stvořené formě, a přec tak nedokonalé a bestiálnější nižších bratří svých, zvířat.  Věřte mi, že více miluji svého psa než člověka. V něm vidím půdu, připravenou pro velké příští - mé cosi, novou, nevyšlapanou cestu k zasvěcení, spáse, očistě.“ 

Jednou z hlavních Váchalových výtek vůči křesťanství byla právě idea, povyšující člověka na vládce všeho tvorstva, čímž mu dává souhlas k tomu, aby je ničil a zneužíval. Pseudoteologickým spisem, soustřeďujícím nejúděsnější Váchalova rouhání ve formě pamfletu, je Postyla kacířská, aneb Koruna bludařstva  sbírka nekřesťanských kázání, glos a básní, na všechny neděle a svátky v roce připadající a obsahující pojednání o bibli, bohu a bozích, církvi svaté, člověku a lidech, démonech, duši, ďáblech, kapitálu, knihách, křesťanství, otroctví zvířat, užitku ateismu, zemi, zhoubné mystice, zvířatech rozmanitých jiných věcech (1926).

Pro Váchala byl vztah ke zvířatům klíčem a zkouškou veškeré etiky i každé skutečné spirituality (mystiky). V  knize Postyla kacířská , aneb Koruna bludařstva se k tomuto tématu opakovaně vyjadřuje: “Lidství…obrací se stále k bibli, zjevením a utopiím sociálním, …Nejvznešenější mystika ale, spravedlnost ta nejnaléhavější, otázka…zvířete, ta zůstává opomíjena.“ Jinde uvádí: “Lidský soucit stal se dnes úplně falešným, stejně jako mystické sklony v člověku: obrací se výlučně k člověku, který přece vždy si může nějak pomoci. A lapidárně vyzývá: „ANIMALS´ RIGHTS buď vaše jediné zasvěcení…“ V této souvislosti kritizuje křesťanství, o němž tvrdí, že pro náboženství, které hlásá „že celou zemi dává láska boží člověku k dispozici a dovoluje mu vraždu nižších tvorů…je příznačná zaostalost u věcech Krásy a Lásky.

"Moje dendrolatristické srdce, vidouc postupující ničení přírody, posílá všechny ty škůdce a nepřátele životů, stojících vedle člověka, do nejhlubších koutů latrin, protože pokud se týče bezcitovosti a nepřátelského měru současné doby vůči zvířatům, to už jsme dávno definovali a na přímý pakt s ďáblem vešli, hodlajíce státi se v příštím životě - mstiteli," píše Váchal zase rozhořčeně po nástupu komunistů.

Psům samotným spisovatel věnoval dvě knihy: Mystiku čichu a Vigilii  o hodině hrůzy, blahořečení a modlitbu za psa. Člověk nemá budoucnost,“ říkával skepticky, „pes ano, ten je mnohem ušlechtilejší.“

 

Jak psi rozumějí umění

Jiří OLIČ 

Umělců, kteří nežijí na výsluní režimu a také se více či méně distancují od módních teorií a směrů umění takzvaně současného, je po celém světě hodně, ale jako by byli zvláštním fenoménem právě v českých zemích.  

Dávno před vznikem Československa existovali jedinci, kteří se z onoho hlavního proudu „současného" umění bud vyčlenili sami, anebo „byli vyčleněni". Příklad Josefa Váchala, Jakuba Demla, Ladislava Klímy, Josefa Floriana, Bohuslava Reynka, Aléna Diviše a mnohých dalších je v tomto ohledu dosti poučný. Vzdali se společnosti, která jim připadala duchovně prázdná, distancovali se od systému politických stran a také od politického režimu, který právě vládl. Případ dřevorytce, malíře a spisovatele Josefa Váchala je v mnohém ještě výjimečnější. 

Obraz podivína, jenž více než lidi a Boha miluje psy, byl součástí legendy, kterou spoluvytvářel, ale zároveň i skutečností, neboť představám věřil víc než realitě. Pravdou je, že psy miloval Váchal již od dětství, když jako nemanželské dítě vyrůstal v péči babičky a dědečka v Písku, v patricijské rodině Tonnerů, v domě, kde pánům­-lovcům byla neustále k dispozici celá smečka psů. Také později měli psi v životě a díle umělce privilegované postavení. Pro každé období dřevorytcova života a díla je charakteristický nejen výtvarný styl, který vyznával, ale také pes, strážný duch ateliéru a záruka pohody a štěstí.

Pes, který soucítí s pánem a dokonce rozumí tomu, co říká, byl odjakživa ideálním společníkem lidí osamělých a nešťastných, tuto skutečnost známe nejen z literatury, ale také z historie umění výtvarného. Pes tu nebyl jen přátelský tvor a hlídač, představoval navíc jakousi záruku vyšší senzibility. V dějinách umění existují spíše anekdotické případy, kdy malíři dali na radu psa a ihned po použití některé barvy sledovali reakce svého čtvernohého miláčka - pak bylo rozhodující, zda radostně vrtěl ocáskem, anebo žalostně vyl. Tedy pes jako první výtvarný kritik!

 

V PASEKOVĚ DOMÁCNOSTI

Historie Váchalova nejoblíbenějšího psa Tarzana (1923-1932) začíná v dubnu 1924. Umělec tehdy právě pracuje na knize Krvavý román, tedy na díle, kterým se stane známým a později i slavným. Žije s malířkou Annou Mackovou a kromě grafiky a malířství je jejich společnou láskou fenka Špuk, v té době již na smrt nemocná. V deníkovém zápise z 9. dubna 1924 zaznamenává Váchal její skon: Přijda k Hance: Špučice měla 2 hodinový záchvat, jsem přítomen stále, dáme jí ještě 3 lžyčky čaje s medem. V 1/2 9 divné dušené mručení bolestné, utírám jí sliny, pokakala se, otvírá ústa příšerně: agonie! Třikráte vydechla - ve 3/4 na 9 zemřela! Má předrahá, moudrá, dobrá sestřička!

Váchal odchod každého psa oplakává a hledá náhradu. V deníkovém zápise z 13. května 1924 se dovídáme, že prá­vě toho dne: Od Luňáka leonberga Tarzána pět čtvrtí roku starého koupil za 800 Kč. Pes pochází z Mekleburska Zvěřínska byl v Lobči u Plzně v psinci, koupen řídícím z Vrátna u Mšena, týden byl u Luňáků. Šel pěkně se mnou. Na psy je čert. Přetrhl 2 x řetěz. Tarzanův vstup do umělcovy domácnosti byl tedy impozantní. Pes i jeho, pán k sobě ihned přilnuli.

Váchal, který dokončuje Krvavý román, okamžitě reaguje autobiograficky a do díla zařadí několik kapitol ze své domácnosti. Zde je ještě třeba připomenout, že je-li volba plemene psa záležitostí stylu a existuje-li souvislost mezi zvoleným jedincem a inspirací, potom je zřejmé, že Tarzan nebyl psem ideálním. Historikové umění u Váchala cení především tvorbu předválečnou, tedy dílo, které umělec vytvořil v ateliéru obklopen nejrůznějšírni těmi Voříšky a Špuky, vesměs příslušníky rasy neurozené, lidově řečeno podvraťáky!

Tarzan se tedy ve Váchalově díle poprvé objevuje ve scéně, kde dřevorytec Paseka (což je Váchal) je při práci vyrušen klepáním na dveře: On však si mnoho toho klepání nevšímal a klidně sázel dále. Domníval se, že to klepání bud' způsobují duchové nebo blechy u dvéří si vyklepávající pes Tarzán,na kteréžto oba klepoty byl starý Paseka dávno zvyklý. Na tomto místě musíme méně informovanému čtenáři vysvětlit, že příběh s Tarzanem není čirou fantazií, ale z velké části skutečností. Váchal již jako učeň navštěvoval spiritistické seance, poté se zúčastňoval přednášek pořádaných Theosofickou společností. Později získal mírný odstup od těchto - tehdy velice módních - duchovních proudů a hnutí, ale stále bedlivě sledoval znamení, vnímal šumy, klepoty a všechny další záhadné zvuky, které jitřily jeho velmi citlivou mysl.

Příběh Krvavého románu ale pokračuje a Tarzan v něm hraje důležitou roli. Autor románu píše, že právě v době, kdy jej psal, si dřevorytce s pověstí satanika začaly nápadně všímat „oficielní kruhy", a protože z té nevídané pozornosti začal trpět stihomamem, koupil si obrovského psa: Toho psa pouze šatí, protože uživit by ho nedovedl. Ten pes se na každého strašlivě sápe a je velice nebezpečný, protože pouští chlupy. Právě ho vidíme, an se po tom zazvonění zuřivě sápe na dvéře. Bůh buď milostiv tomu sluhovi z ministerstva, nesoucímu podporu na další práce grafické.

Prvky humoru a ironie ve Váchalově díle všudypřítomné jsou v Krvavém románu dovedeny do dokonalosti, ale vedle fantazie je tam i realita, neboť dílo je časové. Váchal v jednom pozdějších dopisů-románů adresovaném básníku Juliu Skarlantovi, dávnému příteli z let, kdy jako malíř a grafik začínal, o Tarzanovi napsal: Pes ten přinesl nám úspěchy, v kumštu i finanční, takže zavítavší k nám as v r. 1926, přesně to nevím, notář Ludwig mohl nabídnouti mi koupi menšího, se zahradou, paláce malostranského, za 56 tisíc hotově a dvou tisíc splátky ročně...

Tvorba Josefa Váchala v době, kdy psal Krvavý román, opravdu stála ve svém zenitu a Tarzan jako by byl živým maskotem tohoto šťastného období, které ovšem smrtí psa prakticky skončilo. Faktem je, že za Tarzanova života Váchal dokončil tak významné práce, jako jsou Šumava umírající a romantická, a také většinu dřevorytů pro neméně monumentální Receptář barevného dřevorytu. Podporu z ministerstva školství a osvěty skutečně dostal díky známému - básníku S. K. Neumannovi, který tehdy na ministerstvu zastával důležitou funkci. Bylo to ovšem jednou jedinkrát za celý dlouhý život Josefa Váchala.

V umělcově díle není nic náhodného, nic úplně vyfantazírovaného a Krvavý román především je součástí Váchalovy autobiografie slovem i obrazem. Je sice dílem umělcova nejšťastnějšího (protože nejplodnějšího) období, ale předcházelo mu období nejtragičtější, poznamenané 24. prosince 1922 smrti ženy Marie. Váchal tehdy prožíval lásku k malířce Anně Mackové, bouřlivý, emotivní vztah doprovázený pocity viny, které ovšem přetrvávaly a autor Krvavého románu je zastíral ironickým, mírně cynickým humorem: Tato dáma byla společnice Pasekova nakladatelství, jménem Anna Kocourková. Byla to dívka namnoze ucházející, sympatická svým zjevem a výbornou kuchyní. Padouch Paseka se jí hlavně proto přidržoval, že znamenitě jemu i Tarzánavi vařila, takže ten pes si nikdy nestěžoval.

Idyly v umělcově životě nikdy netrvaly příliš dlouho. Váchalova povaha idyly ani nepřipouštěla. Dne 6. června 1926 si dřevorytec do svého pravidelně vedeného deníku zapisuje: Tarzan nechtěl domů, popudil mne k hněvu (snil jsem výsměšně o vlasti, Mik. Alešovi a lidech), a nadal jsem mu katolíků. Doma pak zuřivá scéna: prokletí Krista, vzývání Peněz- A pak hned řezal exlibris spolku pro ochranu zvířat. Duše se zmítá paradoxy: za hodinu na to, přátelsky vrtí ohonem pes, kdo dívá se, dobrý, očima jeho?

 Váchal na svět pohlíží teozoficky, zamýšlí dokonce napsat knihu „Česká theosofie" a právě cesty na Šumavu, které vykoná v červenci a v září 1926 s Mackovou, k tomu dodají základní impulz. (Dílo ale později nazve Šumava umírající a romantická.) Tarzan doprovází Váchala a Mackovou na většině cest, které společně uskuteční. V červenci 1929 putuji společně po Slovensku - 26. července 1930 píše Váchal „slovensky" do Prahy svým přátelům Janu Jiřímu a Evě Tomanovým. Čitame teraz enom katolické tlačenie, po ktorom i toto piesmo kvitne. Hanka pozerá a vravia mi, prečo mojmu srdcu dobro kúkoľ vytrhávať:  beztak ti chlapi najbezbožnější len sa rehúňajú, dokládá. Lenže pobudnem neskor dlúhý čas tu v Bullech, verbujeme aprovizaciu (i Tarzan ide pak s bagaží 2 kg na plecúch s námi)...

Když Jan Jiří Toman (bývalý tajemník prezidenta Beneše) v roce 1956 zemřel, napsal Váchal v dopise svému příteli Šťastnému:  Tak ten můj Tarzan dal  se tam dal vzít zas Janem za packy a tančit za prozpěvování: Milé dítky, učte se, at' umíte abéce, jak při sobotních, po dlouhá léta našich návštěvách u něho Jan činíval.

Z cesty vznikl ilustrovaný rukopis kniha Cesta Slovenskem, kterou Váchal pokládal za nejkrásnější, jakou namaloval a napsal. Jedna kapitola má název Tarzánovy zápisky z Bull, je to humorné líčení cesty viděné hledem psa: Z Kozího hřbetu omylem místo stezkou splazem na dříví jsme putovali, vlastně více po zadní části těla sjížděli, choval jsem se vzorně a trpělivě počkal vždy na panáčka ze země se zvedajícího. Tarzanovi nebyly cizí ani úvahy metafyzické: Severovýchodně nad Ďumbierem vyvstalo pak slunce jasné a zářivé, zrodil se den krásný a růžový, lákající věřiti ... ve věčný život uprostřed nikdy nehynoucích krás se všemi, které jsme kdy milovali. Váchal promlouvá ústy svého milovaného Tarzana, jako by společně dleli v představách, které slučují katolickou víru v příští nebe i přesvědčení o příští reinkarnaci a životě v jiném těle.

 SEN O TARZANOVI 

Idyla velkého psího přátelství s Tarzanem vrcholí v roce 1931, kdy byl Váchal společně s Mackovou pozván sběratelem Polívkou na letní pobyt na zámku v Týnci. Dne 3. června na­vštíví hrob barokního spisovatele hrůzostrašných příběhů Ch. H. Spiesse v Bezděkově. Juliu Skarlantovi o této návštěvě za sedmnáct let, když rekapituloval svůj život, napsal vzpomínku na poslední delší výlet s Tarzanem. Roku 1931 strávil jsem léto v zámku týneckém a v Nemilkově, kde též s Lešehradem jsem se sešel - a tam začal jsem dávat svého rýmovaného Spiesse dohromady, Macková vedle v parku kreslila, velký leonberg - pes v trávě zažíval své poslední dojmy, ze Slovenska loni i ty svoje životní, protože druhého roku na to, na smrt jsme jej vedli.  

Začátkem roku 1932 objevil lékař u Tarzana nádor, ale již předtím, 28. prosince 1931, si Váchal do deníku zapisuje, že Tarzan byl smuten a vzdychal přežalostně, a také znepokojující sen: Smuten usínal k 9., sen o tom, že jsem Tarzána - přítele usmrtil, můj žal pak, - hospodyně u Demla, pláči přežalostně vícekráte, čtu prospekt Demlem chystaný o procítěném přátelství člověka ke zvířeti, k čemuž K. Čapek předmluvu napsal, pláči znovu a probouzím se, objímám valáška nataženého... Pokud se snech se odráží to, co jsme prožili v nedávných dnech, bývá to pochopitelné, méně pochopitelné však je, zrcadlí-li se v nich události příští. Za půl roku Váchal skutečně povede svého přítele Tarzana na smrt k utracení. A Deml procítěné články o psu jako nejvěrnějším příteli člověka zanedlouho skutečně napíše - a hospodyně mu zemře za několik týdnů!

VĚRNÝ DRUH

Pro Váchala byl vztah ke zvířatům klíčem a zkouškou veškeré etiky i každé skutečné spirituality (mystiky). V  knize Postyla kacířská , aneb Koruna bludařstva se k tomuto tématu opakovaně vyjadřuje: “Lidství…obrací se stále k bibli, zjevením a utopiím sociálním, …Nejvznešenější mystika ale, spravedlnost ta nejnaléhavější, otázka…zvířete, ta zůstává opomíjena.“ Jinde uvádí: “Lidský soucit stal se dnes úplně falešným, stejně jako mystické sklony v člověku: obrací se výlučně k člověku, který přece vždy si může nějak pomoci. A lapidárně vyzývá: „ANIMALS´ RIGHTS buď vaše jediné zasvěcení…“ V této souvislosti kritizuje křesťanství, o němž tvrdí, že pro náboženství, které hlásá „že celou zemi dává láska boží člověku k dispozici a dovoluje mu vraždu nižších tvorů…je příznačná zaostalost u věcech Krásy a Lásky.

V tomto názoru se podstatně liší Jakub Deml od Josefa Váchala, který pokládal psa za bytost rovnocennou a člověka považoval za korunu tvorstva pouze v jeho sklonech ke zlu a v potěšení je páchat. Ve Váchalově díle je pes věrným druhem a postavou, malíř svého Tarzana kreslí, maluje, fotografuje a také zachycuje jeho podobu literárně, ale to všechno jsou spíše dokumenty než díla výsostně umělecká. Pes je téma nesnadné.  

IN MEMORIAM

Jako každý psí příběh má i ten Tarzanův nejenom svůj začátek, ale i smutný konec. Zápis v deníku z 16. června 1932 dokládá, že Váchal prožívá jeden z netruchlivějších dnů svého života. Právě toho dne se společně s Mackovou doma s Tarzanem loučí a krátce před dvanáctou vedou nemocného a v bolestech téměř již skonávajícího „barýčka" do ústavu doktora Knorra. Přecházíme chodník u Gröb., před ústavem se zastavil, H. trochu jej strká, přeběhneme schody a stojíme na chodbě. Pak přeběhl oper. síní do zadu, drhuhý lékař chystá kurty, chloroform, Dr. Knorr, mísa, Tarz. položen, držím mu hlavu, odvahy dodávám... jako ve snu zřím ruku hledající srdce, stříkačku, pláč Tarzanův krátký leč žalný, hledím do oka jež náhle se kalí - m r t e v.  

Smrt Tarzana Váchalem otřásla tak, že 27. července přestane psát svůj deník, a téhož dne, ale až v roce 1944, připisuje k nedokončenému zápisu: A nyní přestal psát deník do této knihy začínající zápisky roku 1922 a dokončené tímto dnem, roku 1932 - Tarzan - přítel mrtev, život však volal dál, k jinému Poznání, jiných dalších přátel v tělech psích. Proklel jsem Bohy, zavrhnul a odsoudil dvounožce, ale tím jsem jist, že je po smrti Ráj a shledání všech, kteří za živa se milovali v různých dobách, místech a času. 

Dne 8. ledna 1933 se Váchal vrátí ke svému deníku a začne opět pravidelně zapisovat to nejdůležitější, co denně prožívá. V té době má již hotový a přepracovaný rukopis knihy o Spiessovi, řeže písmo i obrázky a ještě v lednu dílo vytiskne a vydá v pouhých patnácti exemplářích nákladu. Vedle této práce, kterou celou přepsal jako dílo in memoriam věnované Tarzanovi, pracuje rovněž na velkých dřevorytech do knihy Receptář barevného dřevorytu, monumentu dokončeném ještě téhož roku.

V dopise Juliu Skarlantovi vylíčí genezi díla Christian Heinrich Spiess: Báseň násle­dovně: A tož v jednatřicátém roce skládaný Christian Heinrich Spiess byl v následujícím roce z gruntu předělán a ono věnování knihy, společníku mému psímu při jejím tvoření asistujícímu, rozptýleno bylo do vnitř knihy, do samotného obsahu. Pak jsem řadu liter vlastních k tomu ulil a starou písmovinu všelijak prořezal, vytisknuv z ní text v lednu r. 1933, doprovozený 12 bar. dřevoryty, zrytými třeba dosti slušně, nicméně však neslušně ryjícími do některých představ, jiným svatých. Velký můj přítel pes, tehdá loni z dílny mé odešlý, Tarzán, stál při sazbě Ch. H. Spiesse před sazečskou kasou a neméně jak on průhledný autor raubířských románů, herec a milovník nešťástný, probíral se astrálně seznamem mnou dosud nasbíraných tak zv. krvasů, z dílen Schalek - Trachta - Hynek - Bensinger a Rubinstein.

 Tarzanův příběh ve Váchalově díle tedy začíná Krvavým románem a u autora krvavých románů jako by měl symbolicky i končit. Ale nekončil a Váchal Tarzana vzpomínal v celé řadě dalších prací. V knize Orbis pictus (inspirované dílem J. A. Komenského), kterou Váchal vydal v roce 1932, je podoba Tarzana zaznamenána v hesle Dřevorytcova domácnost: Přítel obou, jménem Tarzán /8/hoví sobě na pohovce (Canapee) /9/ a vyrušen je příchodem zákazníka (Bourgeois) /10/ který přichází koupiti některé grafické dílo, /11/ jež samotný ďábel /12 /na Váchalově stroji tiskne.  

Po Tarzanově smrti se Váchalovým oblíbeným psem stane fenka Alma a její potomci Petr a Pavlík. To již žije s Annou Mackovou na jejím rodném statku ve Studeňanech u Jičína. A právě Pavlík je nakonec nejmilejším psem studeňanského mistra. Inteligencí i oddaností mu připomíná Tarzana. A tak když Pavlík 30. března 1953 skoná, loučí se s ním Váchal s přáním: Spi sladce - a na shledanou. Věří totiž na „onen svět" a ve vzkříšení, nejenom lidí, ale také všeho, co měli rádi.

Jiri OLIČ, (nar. 1947) je básník, esejista, literární kritik a historik. Knižně v posledních letech vydal životopisy Neznámý Váchal: život umělce (2000) a Josef Lada (2003).

 

 

 Odkazy

 

Pramen:: DĚJINY A SOUČASNOST 2/ 2005

www.vachal.cz

www.paseka.cz

Portmoneum Josefa Váchala  

www/muzeum.htm

Francis Jammes: Abych přišel do ráje s osly

Wiliam Blake

Boží člověk Issa