Úvaha o nesmrtelnosti chrousta
 zvířata jako partneři člověka

 

 
Zamyšlení na setkání Ekologické sekce České křesťanské akademie v Praze - Emauzích: „Kdo ze stvoření je naším partnerem?“

 

RNDr. Matúš Kocian PhD., katolický kněz

Být něčím partnerem znamená vztah. A člověk je schopen vztahovat se ke všemu: k lidem, Bohu, ostatním živým tvorům, dokonce i k věcem. Jen si vzpomeňme, jak někdy máme osobní vztah k nějakému předmětu, který nám připomíná něco pěkného, co jsme kdysi dávno prožili a jak se takového předmětu neradi zříkáme. Skutečný, plný, opravdový a dokonalý vztah však předpokládá dvě strany, rovnocennost, vzájemnost. A tady se okruh našich eventuálních partnerů dramaticky zužuje. Skutečným partnerem musí být někdo, kdo je schopen opětovat mou lásku, můj cit, je schopen se mnou komunikovat. Je toho v tvorstvu schopen ještě někdo jiný, kromě člověka? V plné míře asi těžko.  

Ale zkusme se na to podívat jinak. Být partnerem znamená také, navzájem se potřebovat, záviset na sobě. A zde by odpověď mohla být úplně jiná. Náhle se nám může stát partnerem celý vesmír, všechno tvorstvo na Zemi, protože jsme na jedné lodi, jsme na fungování všech závislí. Ostatní tvorové nám tak mohou na náš vztah k nim odpovídat tím, že zkrátka jsou, že existují, žijí, plní svou funkci v přírodě. Odpovídat nevědomky, ale odpovídat. A to už něco znamená.

Jelikož jsme lidé, plnocennými partnery pro dialog pro nás budou určitě zase jen lidé. Avšak nespěchejme hned všechno ostatní, co není člověk, hodit do jednoho pytle. Už Aristoteles si všiml, že v přírodě lze vysledovat hierarchii různých stupňů bytí a na vrchol této pyramidy neváhal umístit člověka. To také potvrzují přírodní vědy – je zde skutečně škála organismů od jednodušších a primitivnějších k složitějším a evolučně vyspělejším. Člověk zde nesporně zaujímá jedinečné místo, i když patří mezi primáty. Umí abstraktně myslet, je schopen sebereflexe, má umění, morálku, duchovnost, víru v Boha. To vše jej odděluje od ostatních tvorů, ale zas ne tolik, jak si lidé po celé věky mysleli. Přes všechny lidské přednosti zůstává člověk zakořeněn v přírodě, zůstává tělem, které funguje stejně jako ostatní těla a potřebuje k životu ty samé věci, jako ostatní tvorové jemu nejbližší.

V oné škále živých tvorů tedy existují bytosti člověku nejbližší a to jsou bezesporu zvířata. Zoologicky mezi ně patříme: lidské tělo je ze stejného materiálu, stejné genetické informace, má stejnou fyziologii jako tělo zvířat. A nejen to, mnohá zvířata mají v různé míře náznaky toho, co dělá člověka člověkem: paměť, vůli, reflexi. Zvířatům se zdají sny, pociťují bolest i rozkoš, mají strach ze smrti, radují se nebo jsou smutná. Každý, kdo měl např. psa a měl ho rád, ten asi dosvědčí, že je to tak, a že se psem je možno do určité míry komunikovat.  

Diskutovat o naší lásce ke zvířatům je bezesporu zajímavé. Většinou však zůstane pouze u diskusí, romantických či akademických, ovšem když přijde na skutečný vztah k nim, nutně sklouzáváme k tvrdé realitě. Většina z nás má boty z kůže a skoro každý den na talíři flák masa. A už ani nepřemýšlíme o tom, odkud se vzal. Je to zkrátka anonymní kus masa, kus materiálu, určený ke spotřebě. Co je všechno za tím, to nás už nezajímá a koneckonců, jsme většinou přesvědčeni o tom, že je všechno v pořádku, že zvířata jsou zkrátka stvořena k tomu, abychom je snědli a žádné rozpaky, jemnocit či lítost tady nejsou na místě.  

Jenže my jsme křesťané a křesťan věří v Boha, hledá Boha dokonale dobrého a spravedlivého, původce všeho dobra a života, věří v Krista Spasitele, který přišel do tohoto světa vnést zárodek budoucího eschatologického míru všeho stvoření. Jakýsi stesk po tomto univerzálním míru lze vytušit už v knize Geneze či v Izajášovi 11. V Genezi je vyjádřen právě onen vztah člověka ke všemu: k Bohu, člověku, zvířatům, všemu stvoření a také to, jak je zlem narušen a znetvořen. Tento vztah má být nenásilný, to je přece ten ideál. Vždyť v každém násilí tkví něco zlého, i když je to násilí opodstatněné těmi nejlepšími důvody či považované za přirozenost. Když vidíte, jak lev trhá zebru, považujete to za zcela normální, nutné a přirozené. Přece však i v tom můžete pocítit jakýsi stín toho, čemu klasická teologie říká prvotní hřích a čemu bychom my evolucionisté v duchu Teilharda de Chardina řekli spíše nehotovost, nedokončenost stvoření, či nutné průvodní negativní jevy této nedokončenosti.  

Lze skutečně věřit v dokonale dobrého a spravedlivého Boha a přitom být smířen s utrpením tvorů? U člověka jsme to vyřešili snadno: má přece nesmrtelnou duši, a tak i když tady na zemi si moc radosti neužije, bude přece bohatě odměněn na věčnosti. Na tom byla postavena pořádná porce křesťanské spirituality. Často to vedlo k tomu, že bylo znehodnoceno a pohrdáno vše, co je tělesné, sexuální, pozemské, časné a vyzvednuto co je duchovní, nebeské, věčné. Ano, i lidským tělem a jeho projevy bylo pohrdáno, jako nezbytný předpoklad duchovního života. Natož pak těly jinými. Dnes vidíme důsledky: nedocenění hodnoty stvořeného světa, včetně nedomyšleného postoje ke všemu živému, včetně zvířat.

Descartes a s ním valná část moderní filosofie deklasovala zvířata na pouhé stroje, v nejlepším případě na tvory zcela podřízené a dané na milost a nemilost člověku. Veškerá morální povinnost vůči zvířeti je vztažena na člověka: zvířata se nemají týrat, protože je to člověka nedůstojné, anebo, jak říká Tomáš Akvinský, mohlo by to vyvolat agresi i proti člověku; tedy nikoli proto, že mají svou vlastní hodnotu, že jsou to tvorové, nositelé nároku na úctu a soucit. Díky moderní vědě však víme, že zvířata dokážou i trpět, pociťovat bolest a strádání. Je toto jejich utrpení ničím, je zcela bezvýznamné? A. Schweitzer mluvil o úctě k životu a ačkoli to nijak zvlášť filozoficky nerozvedl, tušil tam někde řešení: každý život je posvátný, každý život zasluhuje respekt a úctu, už jen proto, že je to život, tedy něco pocházející od zdroje života, od Boha. Něco, co jsme my sami nevymysleli a čeho jsme my sami součástí. Morálka, tedy konání dobra, musí úzce souviset s životem a láskou k němu na všech úrovních.  

Podle převažujícího proudu křesťanské teologie převládly interpretace duše téměř výlučně v souvislosti s člověkem, protože představa o duši byla neodlučně napojena na rozum a svobodnou vůli. S tím pak těsně souvisí i představa o nesmrtelnosti. Jelikož zvířata nebyla považována za rozumná a svobodná, byla jim automaticky upřena i nesmrtelnost. Pouze člověk má nesmrtelnou duši, a tak je od všeho zřetelně oddělen. Vše ostatní žádný jiný nejhlubší cíl nemá, je pouze pozadím pro člověka, vytváří mu prostor a podmínky k životu a k tomu, aby dosáhl svého cíle, tedy života věčného. Ač se to nezdá, právě v této nauce tkví radikální neschopnost křesťanství přispět k řešení ekologických problémů. Jestliže je všechno pro člověka a nemá to svou vlastní, nezávislou hodnotu a svou vlastní účast na spáse, pak snadno a vždycky nakonec sklouzneme k utilitarismu a necitu, k odsouvání toho ostatního někam mimo morální oblast.  

Je však nutno zdůraznit, že nechci nijak nivelizovat, znehodnotit člověka, nechci říci, že je všechno jedno. Na druhé straně však chci upozornit na časté nepochopení: uznání důstojnosti a hodnoty ostatních tvorů přece neznamená zároveň popření či umenšení důstojnosti člověka. Naopak: hodnota člověka spočívá mimo jiné ve schopnosti všepřesažné lásky, nesobecké, altruistické. Mohu milovat, i když za to nemám odpovídající odměnu. Jak říká Ježíš: „Máte větší cenu než všichni vrabci.“ Právě proto, že i ty vrabce můžeme milovat, zahrnout do svého srdce. Pokud zde mluvím o zvířatech, mám na mysli ta nejvyspělejší a nám nejpříbuznější, tedy zejména savce, ovšem nechtěl bych předem vyloučit žádného živého tvora. Proč by každá bytost nemohla mít svůj vlastní, nám nepřístupný vztah ke Stvořiteli, svou vlastní cestu spásy skrze Krista?  

Nesmrtelnost všeho by přece měla být dobrá zpráva, ne? Aspoň já to tak chápu, i když mnozí lidé řeknou: „A to tam jako budu i s komáry a vší tou havětí?...“ Samozřejmou součástí křesťanské naděje by se mělo stát i očekávání spásy celého vesmíru, každého tvora na své vlastní úrovni a jemu vlastním způsobem (srov. Řím 8,18-22). Takováto naděje zcela odpovídá křesťanské víře v Boha dokonale dobrého a spravedlivého. Tvor, který dokáže bez vlastního zavinění trpět, musí za utrpení dostat od svého Stvořitele náhradu. Zde ještě musíme stále objevovat nesmírný dosah slov listu Kolosanům 1,20: „Skrze něho a v něm bude smířeno všechno na zemi i na nebi“; a Efezanům 1,10: „Až se naplní čas pro dílo spásy, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.“ Co jiného tato slova znamenají, než eschatologickou proměnu, plnost, tedy nesmrtelnost všeho (samozřejmě všeho na své úrovni), v Kristu? A ve stejném smyslu se přece my katolíci modlíme i v závěru 4. eucharistické modlitby: „Ve tvém království a s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti, ať tě oslavujeme skrze našeho Pána, Ježíše Krista.“ A právě v této perspektivě se nám každý tvor může stát nejen partnerem ale i bližním.    

Psáno pro časopis  UNIVERSUM.

 

 

Ovšem většinový pohled křesťanů je jiný a je jen velice pomalu a bolestně je opouštěn. Dotaz z katolického časopisu pro ministranty:
 
Chtěl jsem se zeptat, jestli mají zvířata duši stejně jako lidé a můžou jít s lidmi také do nebe? Nebo mají svoje vlastní nebe? Děkuji.
Bartoloměj, 16 let
 
Mezi životem zvířecím a životem člověka je jistý rozdíl. Je to dáno samotným Stvořitelem. V první knize Mojžíšově (Gn) se dovídáme, že vše, co Bůh tvoří, tak tvoří z lásky k člověku, k jeho užitku a potěšení. Ale pouze člověka stvořil Bůh ke svému obrazu (Gn 1,26). Protože Bůh je duch, naše duše má tedy především zrcadlit Boha a být mu podobná. Proto je Bohu podobná také v tom, že je nesmrtelná (má sice svůj počátek – okamžik stvoření Stvořitelem, ale nemá konec).
Člověk si uvědomuje svou nehmotnou duši, která se projevuje svou otevřeností k pravdě a kráse, svým smyslem pro dobro, svou svobodou a hlasem svědomí, svou touhou po nekonečnu a po štěstí (srv. KKC 33). Druhý vatikánský koncil připomíná, že „člověk je jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého“ (GS 24).
 
Člověk je jednota těla a duše. Tělo člověka je pro duši důležité – je jejím nástrojem. Třebaže naše tělo je smrtelné – je povoláno ke zmrtvýchvstání tzn. ke znovuspojení s naší nesmrtelnou duší (viz Řím 8, 11), až bude vzkříšeno. Proto je také, když tělo zemře, s úctou pochováváme.
 
Mají duši i zvířata?
Zvířecí duše není stvořena k obrazu Božímu – pro věčnost, ale jen pro tuto zemi, a je tedy smrtelná. Zvíře je stvořeno pro nás, proto nás svou krásou přivádí k Bohu. Kristus Pán nikde nehovoří o nebi zvířat. Zvířata nemají rozum a vůli. Tudíž nemají svobodu, chovají se instinktivně, jak to mají od Boha zapsáno v genech. Proto Církev zvířata nepohřbívá a je to také jeden z důvodů, proč člověk může jíst maso. Zvíře totiž není dobré nebo zlé – to přísluší volbě svobodné bytosti. Když třeba pes na ulici pokouše dítě, tak před soud není postaven pes, ale člověk – jeho majitel a pán.
 
Vrcholné štěstí
V nebi zakusíme vrcholné štěstí, které nám může dát pouze Bůh, který je plnost štěstí. Proto tam nebudeme potřebovat ani ta zvířátka,
která nám na zemi poukazují na svého krásného Tvůrce, a proto nám nebudou ani chybět…
otec Alois
 

Odkazy

Přemítání nad labyrintem, Miroslav Matouš - 2005 Ermat

Spása zvířat?

O nesmrtelnosti zvířat

Křesťanské zdůvodnění práv zvířat

kniha Život se zvířaty-Společenství božích tvorů