Milé církve, milí křesťané
Andrew Linzey

 

 

Ač mluvím k mojí církvi, navrhovaná řešení se vztahují na všechny ostatní křesťanské církve.

Musíme si položit tuto otázku: Může naše církev... opravdu mluvit za chudé, slabé, zranitelné a lidi žijící na samém okraji společnosti? A především, může se postavit za ty nejslabší a nejvíce zranitelné ze všech, jmenovitě za všechny ostatní cítící Boží tvory? Ptám se, protože moji nevěřící přátelé pokládají naši práci v ochraně zvířat za ztracenou věc. Říkají, že anglikánská církev se nikdy nepostaví na obranu zvířat, neboť je příliš svázána s mocnými, obzvláště těmi, kteří z vykořisťování zvířat mají svůj prospěch. Podle nich jen zbytečně ztrácíme čas...

Není skoro žádné známky toho, že by církev vůbec viděla smutný úděl zvířat, natož aby mu porozuměla. Ano, církev dobře rozumí potřebám farmářů a problémům, které na ně doléhají, vidí však církev doopravdy utrpení hospodářských zvířat? Má vůbec představu o tom, co tito tvorové prožívají v systému intenzivního hospodaření ?...Církev přijímá s nenuceností utilitární argumenty vědeckého výzkumu, má však povědomí o utrpení, kterému jsou zvířata na celém světě vystavena?... Církev plně oceňuje potřeby průmyslu a obchodu, je si však vědoma obětí, které zvířata přinášejí, když je s nimi nakládáno jako s pouhým zbožím ...
Jsme si toho vůbec vědomi dnes, více než kdy předtím, že jsme tato Boží stvoření přeměnili v pouhé stroje na maso?


Postačí několik málo příkladů. Během posledních dvanácti měsíců církevní zastupitelstvo opakovaně pokračovalo, beze studu a přes odpor veřejnosti, v pronájmu církví vlastněné půdy pro účely sportovního lovu a intenzivního farmaření.
Celonárodní organizace The National Trust měla alespoň dostatek odvahy ozvat se proti krutostem lovení; nikoliv však církevní zastupitelé. V tomtéž období se jedna anglikánská katedrála rozhodla zlepšit svoje finanční postavení aukcí — na tom samozřejmě není nic špatného, pokud člověk nezjistí, že jednou z cen byl den lovu na lišku s loveckými psy. Rovněž v tu samou dobu bývalý arcibiskup z Canterbury vydal prohlášení, podporující intenzívní chov vepřů. Dokonce promluvil a hlasoval v Horní sněmovně proti tornu, aby se vepřům povolil o několik málo centimetrů větší prostor s odůvodněním, že by takové opatření „nebylo dobré pro morálku těch, kteří se musí o zvířata starat".

Myslím, že tyto orgány a jednotlivci nemají ani ponětí o zločinu, kterého se dopustili, a o pohoršení, které svým jednáním vyvolali. Odsouzení ochránců zvířat mohou být někdy tvrdá, ale odsouzení dějin za takové zločiny bude ještě krutější.

Myslím, že církev nemá ani ponětí o tom, jak velkou propast v důvěryhodnosti mezi sebou a ostatní společností vytvořila, a o rozporu mezi Slovem Božím, které hlásá, a svojí bezcitností vůči krutosti. Písmo je o všeobjímající Boží lásce vůči všemu stvoření, tak jak nám to bylo ukázáno v životě, skutcích, sebeobětování a smrti Ježíše Krista. Bůh má starost o každičké živé stvoření, ani jeden vrabec není Jím zapomenut. Kdyby jenom nepatrná část tohoto povědění byla pravdivá, pak by se církev měla vůči zvířatům chovat jinak.

Někdy mi lidé řeknou: „Nestarej se o církev, Andrew, v dějinách často stála na nesprávné straně. Jen si vzpomeň na otroctví, volební právo žen, hrdelní trest nebo prádětí. Církev vždycky stála až úplně vzadu. Nakonec se poddá tlaku zvenčí a bude práva zvířat podporovat." To mne však nijak nepotěší. Nechci, aby církev zvířata bránila jenom proto, aby se přizpůsobila světskému tlaku; chci, aby sama prohlédla, že její vlastní evangelium vyžaduje postavit se proti krutosti. Potřebujeme, aby církve poznaly, že jejich vlastní učení o laskavém a milujícím Bohu od nás vyžaduje chovat se ke zvířatům s respektem a láskou.

Velkou výzvou pro církve je vidět to, co viděli již naši předkové: že krutost je neslučitelná s křesťanskou vírou. Jak Humphry Primatt napsal již v roce 1776: Můžeme se hlásit k jakékoliv církvi chceme; krutost znamená bezbožnost. Můžeme se chlubit svým křesťanstvím; krutost je však bezvěrectví. Můžeme se ohánět svou pravověrností; avšak krutost je to nejhorší kacířství.

Nebo lidé řeknou: „Nedělej si starosti, Andrew, církev musí pečovat hlavně o lidská stvoření, o problémy lidí, o jejich blaho." Tak toto mne též nijak neuspokojí. Bůh je Tvůrcem všech bytostí, nejenom lidských — je v tom cosi modlářského myslet si, že Bůh pečuje jenom o jeden druh tvorů mezi miliony, které stvořil. Svět marně hledá představitele církve a teology, kteří by hlásali Boží pravdu — že zájmy lidí nejsou ty jediné, které má Bůh na zřeteli. Všechny bytosti zde na světě nejsou stvořeny pouze pro blaho lidí. Bůh, nikoliv člověk, je mírou všech věcí.

A zase říkají: „Andrew, ty mluvíš jako nějaký prorok." Jsem vděčný za každé laskavé slovo, většinou je jistě dobře míněno, ale mým zájmem není být prorokem. Co opravdu potřebujeme, je prorocká církev!

Nejčastěji však slýchávám: „Musíš být trpělivý, Andrew. Církev postupuje pomalu; vezme to čas, nemůžeš očekávat, že celá ta církevní hierarchie najednou zaujme tak radikální postoj."

To tedy jsem, opravdu jsem již dlouho trpělivý — už víc než třicet let. Existují-li nějaké odměny za trpělivost, pak bych je musel vyhrát všechny. Před lety mi říkali Rozzlobený Mladý Muž. Dnes už mi tak aspoň říkat nemohou; ted už jsem jenom Rozzlobený Starý Muž. A co se té radikálnosti týče, nic není radikálnějšího než křesťanské evangelium. Nic není odvážnějšího než víra, že láska zvítězí nad zlem, že pokoj převládne nad násilím a že i ti chamtiví, krutí a násilní lidé jednou prohlédnou a budou spaseni.

Každý rok dostávám stovky dopisů od lidí hluboce zarmoucených postojem církve ke zvířatům. Někteří z nich již církev opustili, jiní se k tornu připravují. Není těžké uhodnout, jaké jsou jejich důvody; když ale všichni, kterým osud zvířat není lhostejný, církev opustí, kde potom církev bude? Bude zhruba tam, kde je dnes, na nesprávné straně! Vždycky v církvi budou osvícení biskupové a představitelé, díky Bohu za ně. Dlouho však čekat nemůžeme, jinak bychom čekali až do Soudného dne.
Naším cílem musí být církev, která ve zvířatech vidí své bližní a s nimi soucítí.
....                                                                                                                                       Andrew Linzey

(úryvek)

 

 

 

Prof. Andrew Linzey, PhD, DD (1952) je patrně nejvýznamnější soudobý teolog zabývající se právy zvířat na základě biblické zvěsti. Reverend anglikánské církve Dr. Linzey je profesorem teologie na University of Oxford, zakladatelem známého ústavu Oxford Centre for Animal Ethics a držitelem první akademické hodnosti v oboru Ethics, Theology and Animal Welfare na světě. Je autorem nesčetných článků a autorem nebo spoluautorem dvaceti knih v oblasti teologie a morálního postavení zvířat.

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Pramen, odkazy

 

Pramen: Zvířata jsou naši bližní (kniha)

Andrew Linzey, Evangelium pro celé stvoření

kniha Život se zvířaty - Společenství božích tvorů

Anketa: Jíst či nejíst maso? (odpovídá mj. T. Halík)

Vegetariánství a apatie křesťanského člověka