Francis Jammes

 

 
Z básníků 20. století zřejmě prožíval bolest zvířat nejintenzivněji baskický básník Francis Jammes (1868 – 1938) , který také propůjčil jejich nepřetržitému, neustále se zvyšujícímu utrpení jedinečně věrohodný výraz. O Boha se nijak nezajímal, přesto však občas pociťoval jeho tiché volání. Na cestě duchovního zrání mu byl důležitým průvodcem velký básník Paul Claudel. Ta cesta ovšem nebyla prosta vnitřních bojů. Své zápasy popsal F. Jammes ve zdařilé autobiografii Vesnický básník. Jednou při svých oblíbených toulkách lesem zaslechl zvonit na Anděl Páně. Zvonění vždycky rád poslouchal, toho dne se ho však zvláštním způsobem dotklo v srdci. Na kraji lesa objevil malou kapličku a v ní našel svoje dětské srdce. Zmocnil se ho velmi hluboký duševní zážitek, dojetím se rozplakal a upřímně se obrátil k Bohu.
 
„Mohl jsem napodobovat Flauberta, nebo Lecomta de Sisle, dělat šablonovité verše. Místo toho jsem psal chybnou poezii a nechal stranou, nebo skoro stranou formu a metriku. Můj styl byl blekotavý, ale vyslovil jsem jím pravdu.“  Psal básně převážně o trpících a opuštěných lidech, ale velmi pociťoval také bolest zvířat.  Krásné jsou zvláště Jammesovy básnické modlitby za sebe (Abych přišel do ráje s osly) i za jiné; oplýval velikou  důvěrou k Bohu. Bytostná sympatie ke všemu stvořenému a schopnost hlubokého soucítění s ním jako by u tohoto vyznavače křesťanské víry v sobě skrývaly pocit jakési pohanské spřízněnosti se světem: panteistické cítění velké neporušitelné, šťastné jednoty všeho, od věci nelnepatrnějších až po nekonečný celek univerza. Jeho Ráj zvířat je psán se soucitem, jakému se křesťané musí teprve učit.

„Hluboko v pohledu zvířat září světlo mírného smutku, jež mne naplňuje takovou láskou, že se mé srdce otevírá jako útočiště pro veškeré útrapy stvoření. - Ubohý kůň, spící za deštivé noci před kavárnou s hlavou svěšenou skoro až k zemi, smrtelný zápas kočky přejeté vozem, poraněný vrabec hledající útočiště v otvoru ve zdi - všichni tito trpící tvorové mají navždy místo v mém srdci. Kdyby to nezakazovala úcta k člověku, poklekl bych před jejich trpělivostí, s níž snášejí všechna svá muka, neboť vidím, že se nad hlavou každého z nich vznáší gloriola, skutečná svatozář vesmírných rozměrů, již na ně vylil sám Bůh.

 Včera jsem viděl na jarmarku, jak se na kolotoči točí dřevěná zvířata. Byl mezi nimi i osel. Když jsem ho spatřil, rozplakal jsem se, protože mi připomněl jeho trýzněné bratry. A modlil jsem se: Malý oslíku, bratře! Nazývají tě hloupým, protože neumíš působit zlo. Cupitáš tak malými krůčky a vypadáš, jako by sis v chůzi říkal: co se na mě tak díváte, já přece rychleji nemohu... Já sloužím chudým, protože mi nemusejí dávat moc jídla. Trnovou větví tě bijí, malý oslíku! Trochu si pospíšíš, ale ne moc, nedokážeš to rychleji... Občas i upadneš. To tě hned začnou tlouci a tahají za uzdu tak prudce, až se ti nadzvednou pysky a odhalí tvé ubohé žluté zuby. (Na tomtéž jarmarku jsem viděl v jedné arabské boudě tucet dromedárů, namačkaných na sebe jako sardinky v krabičce, kteří se motali kolem dokola v jakémsi druhu jámy.) Ty velbloudy, které jsem vídal uprostřed Sahary táhnout jako vlny k obzoru, kde je neobklopovalo nic než Bůh a smrt, jsem nyní musel najít tady... Motali se, motali pořád dokola v onom dusivém prostoru, a nářek, který vydávali, zněl tak, jako by zvraceli nad lidským pokolením. Chodili, chodili stále dokola, hrdí jako ubohé labutě a obklopeni gloriolou zoufalství, pokryti groteskními černošskými hadry, vysmíváni ženskými, které tu tančily, pozvedajíce své ubohé tenké krky k Bohu a k zázračným listům nějaké oázy šílenství.

O ponížení bytostí božích! U velbloudů stály klece s králíky a vedle nich, vystavené na odiv jako výhry v loterii, plavaly zlaté rybky ve skleněných koulích s tak úzkým hrd lem, že se mne můj přítel zeptal: Jak je tam mohly dostat?' ,Prostě je museli trochu zmáčknout', odpověděl jsem. Jinde se zase otáčely na jakési točně živé slepice, rovněž jako výhry v loterii. Mezi nimi leželo na bříšku malé selátko, polomrtvé hrůzou. Slepice a kohouti, stížení závratí, křičeli a ve svém šílenství se vrhali jeden na druhého. V tom mne můj průvodce upozornil, že mezi živými slepicemi visí jejich mrtvé a oškubané sestry.

Srdce se mi svírá těmito vzpomínkami a zmocňuje se mne nekonečný soucit. - Básníku, přijmi trýzněná zvířata do svého srdce, ohřej je v něm a dopřej jim život ve věčném štěstí! Jdi a zvěstuj prosté slovo, jež by nevědomce naučilo dobru!"

 

Chci, mučen soustrastí
 
Chci, mučen soustrastí, mít rád a usmívat se.
Mně však je těžké se vždycky usmívati,
a dnes ten kocourek mi zase rozesmutněl srdce.
Žalostně mňoukal pod velkými radničními vraty
v deštivém večeru, a já jsem pocítil
všechnu tu pokornou a tichou velkost bolu,
bolesti němých tvorů, bolesti němých tvorů.
Co jenom počne si? Co jenom on si počne?....

 

 

 

Abych přišel do ráje s osly
 
Až jednou, Bože můj, mně bude k Tobě jíti,
dej, aby vzešel den, kdy pole v slunci svítí.
Tak jako dělal jsem to tady na zemi,
já cestu zvolím si, jak libo bude mi,
v ráj, kde se hvězdy skví i za dne v celé kráse.
Své holi chopím se a po silnici dám se,
volaje na osly, ty milé druhy své:
„Jsem básník Francis Jammes a kráčím do ráje,
vždyť v božích končinách po pekle není zdání!
Vpřed, tiší přátelé chrpových nebes plání,
vy bědná zvířata, jež ucha střihnutím
ženete drzý hmyz a šlehy bičem zlým ..."
 
...Dej, Bože, za sebou mně přijít s osly těmi!
Dej, ať nás andělé za míru provázejí
ke stinným bystřinám, kde v křech se třešně chvějí,
tak lesklé jako pleť, jež s tváří dívek hledí,
a dej mně, abych stál v té sladké duší říši
nad Tvými vodami jak oni osli tiší,
již budou zhlížeti svou krásnou ubohost
 v čirosti lásky té, jež trvá na věčnost.

(přeložil  Svatopluk Kadlec)

 

 

 

 
To bylo strašlivé
 
To bylo strašlivé, to chudák telátko,
jak na jatky je táhli, jak se bránilo
 
a snažilo se lízat kapky deště
na šedivých zdech v smutném maloměstě.
 
Ó bože můj! Tak mírné a hodné bylo
a cesty v cesminách si tolik oblíbilo
 
Ó bože můj! Ty, jenžs tak dobrý, řekni mi,
že odpuštění dojdem všichni my,
 
a jednou, v zlatém nebi, shledáme, že není
už hezkých telátek pro zabíjení,
 
řekni, že polepšeni věnce z kvítí
na drobné růžky jim přijdeme pověsiti.
 
Ó bože můj, jen nedej maličkému teleti,
až pocítí nůž v hrdle, příliš trpěti…

 

 

 

 

Tys umřel, příteli
 
Můj skromný příteli, můj věrný pse, tys skončil
tou smrtí, které ses tak jako vosy bál,
když pod stolem ses před ní honem schovával.
V hodince přetěžké jsi hlavu za mnou stočil.
 
Bytosti požehnaná, všední druhu náš,
kterého živí hlad, jejž s tebou tvůj pán sdílí,
ó ty, jímž provázeni na své pouti byli
archanděl Rafael a mladý Tobiáš…
 
Ó služebníku, dej mi velký příklad svůj,
vždyťs mne jak světec svého boha miloval!
Tajemství tvého nejasného rozumu
kdes v ráji nevinném a blahém žije dál.
 
Ach bože, můžete-li mně tu milost přát,
bych ve dnech Věčnosti Vás tváří ve Tvář zřel,
dejte, by chudák pes se díval tváří v tvář
tomu, v kom mezi lidmi svého boha měl.
 
 

 

 

Závěr
 
Žebravý oslíku šedý, ztrápenější než
kára, kterou taháš,
ty, který nemůžeš už, který nemůžeš,
přiznej, že štěstí nemáš?
 
O pár ran víc či méně, co to pro tebe je?
To není proto, žes líný,
ale že jsi to ty, tě každý kopá a bije
střevíci do slabiny.
 
Ó bratře, doufejme, že z téhož pramene,
kde celý Ráj se zračí,
ty a já jednou vodu píti budeme
nad olšový stín sladší.
 
Těm pak, kdo zhrdali námi, se budem vysmívat,
těm všem, kdo neznali časem,
že bylo génia třeba k tomu, zazpívat
či hýkat jistým hlasem.
 
Já se však bojím, osle, básníku dokonalý,
aby až u dobrého boha najdou nás,
dotyční lidé i pak hovady nezůstali,
a my se od nich nelišili zas.
(přeložil Karel Čapek)
 
 

 

Pramen, odkazy

 

Jean Prieur, Duše zvířat, Mladá fronta, 1994

O nesmrtelnosti zvířat

Victor Hugo

Axel Munthe, lékař lidí i zvířat

Andrew Linzey, Evangelium pro celé stvoření

Boží člověk Issa

Josef Váchal a jeho pes Tarzán

Isaac Bashevis Singer

Ochrana a práva zvířat v myšlení frankofonních autorů