Psychologické experimenty
 

Samozřejmě bychom neměli posuzovat všechny pokusy na zvířatech podle experimentů prováděných ozbrojenými silami (zde). Je možné říct, že příslušníci ozbrojených sil jsou otrlí vůči utrpení díky faktu, že se soustředí na války, smrt a zranění. Ryzí vědecký výzkum ale bude úplně jiný, že? Uvidíme. Na úvod našeho zkoumání nevojenského vědeckého výzkumu necháme promluvit profesora Harryho F. Harlowa. Profesor Harlow, který pracoval v Centru pro výzkum primátů v Madisonu ve statě Wisconsin, byl po mnoho let redaktorem významného psychologického časopisu a až do své smrti byl svými kolegy v psychologii vysoce uznáván. Jeho práce byla za posledních dvacet let citována v mnoha základních učebnicích psychologie. Linie výzkumu, kterou započal, pokračovala prostřednictvím jeho spolupracovníků a bývalých studentů.

Ve studii z roku 1965 Harlow popisuje svou práci takto:

Během posledních deseti let jsme zkoumali účinky částečné sociální izolace tak, že jsme v holých drátěných klecích chovali opice hned od narození... Tyto opice trpí totální mateřskou deprivací... Později jsme začali zkoumat úplnou sociální izolaci. Opice jsme zavřeli. již několik hodin po narození na tři, šest nebo dvanáct měsíců do komory z nerezové oceli. Během izolace nebyly opice v kontaktu s jinými zvířaty či lidmi.

Harlow pokračuje a uvádí, že z této studie vyplynulo, že naprostá a dlouhodobá raná izolace u zvířat snižuje socioemoční hladinu, kdy primární sociální odezvou je strach.

V jiném článku popisují Harlow se svým bývalým studentem a spolupracovníkem Stephenem Suomim, jak se pokoušeli vyvolat psychopatologickou poruchu u mláďat pomocí techniky, která, jak se jim zdálo, neúčinkovala. Později je navštívil britský psychiatr John Bowlby. Podle Harlowa Bowlby vyslechl jejich potíže a odjel do wisconsinské laboratoře. Poté, co viděl opice, po jedné umístěné v holých drátěných klecích, se zeptal: „Proč se pokoušíte u opic vyvolat psychopatologickou poruchu? V této laboratoři je víc psychopatologických opic, než se jich kdy na zemi narodilo."

Bowlby náhodou vedl výzkum následků mateřské deprivace, který prováděl s dětmi, zejména se sirotky, uprchlíky a s dětmi z výchovných ústavů. Už v roce 1951, tedy ještě předtím, než Harlow vůbec začal svůj výzkum na primátech, Bowlby uvedl:

Důkazy byly znovu prozkoumány. Podle našeho názoru jsou důkazy natolik průkazné, že nelze pochybovat o obecné tezi, že dlouhodobá mateřská deprivace u malého dítěte může mít vážné a dalekosáhlé účinky na jeho povahové vlastnosti a potažmo na jeho budoucí život.

To Harlowa a jeho kolegy neodradilo od přípravy a provedení pokusů s opicemi. V článku, ve kterém Harlow a Suomi mluví o návštěvě Bowlbyho, popisují svou „fantastickou myšlenku" vyvolat depresi tím, že „dovolí opičímu mláděti upnout se k látkové napodobenině matky, ze které se může stát monstrum":

Prvním z těchto monster byla látková opičí matka, podle potřeby vypouštějící vysoce stlačený vzduch, který ji prakticky odtrhl látkovou kůži z těla. A co na to mládě? Prostě se k matce stále pevněji tisklo, protože vystrašené mládě se drží matky za každou cenu. Žádné psychopatologické změny jsme nedosáhli.

My jsme se ovšem nevzdávali. Vyrobili jsme další náhražku matky, která mládě houpala tak silně, že se mu klepala hlava a zuby. Mládě se k ní pouze silněji tisklo. Třetí monstrum, které jsme vytvořili, mělo v těle zabudovaný drátěný rám, který vystřelil ven a odmrštil mládě od svého předního otvoru. Nato se mládě zvedlo z podlahy, počkalo, až se rám vrátí do látkového těla, a opět pevně stisklo napodobeninu. Nakonec jsme vyrobili naši dikobrazí matku. Z předního povrchu této matky se daly vysunout ostré mosazné hroty. Ačkoliv z nich bylo mládě nervózní, pouze počkalo, až se hroty zasunou zpět, vrátilo se k matce a objalo ji.

Tyto výsledky, jak poznamenali experimentátoři, nebyly tak překvapivé, protože jediným východiskem pro mládě v ohrožení je pevně se přitisknout k matce.

Nakonec se Harlow a Suomi svých umělých monster vzdali, pro­tože objevili něco lepšího. Živou opičí matku-monstrum. Aby takové matky vytvořili, zavírali samice od narození do izolace a potom se je pokoušeli oplodnit. Samice bohužel neznaly běžné sexuální vztahy se samci, a proto musely být oplodněny technikou, kterou Harlow a Suomi nazvali „znásilňovací držák". Po narození mláďat je pozorovali. Zjistili, že některé samice mláďata ignorovaly a nepřivinuly si naříkající mládě k prsu tak, jak to opice obvykle dělají, když slyší mládě plakat. Další pozorovaný model chování byl odlišný:

Ostatní opice se chovaly násilně nebo mládě usmrtily. Jedním z jejich oblíbených triků bylo rozdrtit lebku mláděte v zubech. Ale opravdu nechutným modelem chování bylo, když rozbily obličej mláděte o podlahu a potom jím sem a tam smýkaly.

V práci z roku 1972 Harlow a Suomi uvádějí, že jelikož se deprese u lidí projevuje jako stav „bezmoci a beznaděje, ponořené ve studni zoufalství", navrhli „podle vlastní intuice" zařízení, které by mělo tuto „studnu zoufalství" reprodukovat fyzicky i psychicky. Sestrojili vertikální komoru se stěnami z nerezové oceli, které se směrem do středu zužovaly a utvořily kulaté dno, a umístili do ní až na čtyřicet pět dnů mladou opici. Zjistili, že opice se po několika dnech tohoto uvěznění většinou „pouze krčila u stěny komory". Uvěznění způsobilo „těžké a dlouhodobé psychopatologické chování depresivní povahy".

Ještě devět měsíců po opuštění komory seděly opice s rukama kolem těla, na rozdíl od normálních opic, které se pohybují a prozkoumávají okolí. Zpráva má ovšem nejasný a zlověstný závěr:

Zda je možné (výsledky) konkrétně ovlivnit proměnnými, jako tvar a velikost komory, doba izolace, věk opice v době izolace, nebo spíše kombinací těchto a dalších proměnných, zůstává otázkou pro další výzkum.

Další práce vysvětluje, jak Harlow s kolegy ke „studni zoufalství" vyrobili také „tunel hrůzy", který jim měl u opic sloužit k vyvolání stavu zděšení. V jiné práci Harlow popisuje, jak „způsobit psychologickou smrt u opice makak rhesus" tím, že jí poskytne napodobeninu matky z materiálu froté. Normálně se u napodobenin udržovala „tělesná" teplota 37 °C, ale mohly být rychle ochlazeny na 1,5 °C, čímž měly simulovat mateřské odmítnutí.

Harlow již zemřel, ale jeho studenti a obdivovatelé žijí po celých Spojených státech a pokračují v provádění pokusů v podobném duchu. V Kalifornském centru pro výzkum primátů při Kalifornské univer­zitě v Davisu prováděl John P. Capitanio, pod vedením bývalého Harlowova studenta W. A. Masona, pokusy s deprivací. Srovnával při nich sociální chování opic makak rhesus „vychovaných" psem a „vychovaných" plastovým koníčkem. Zjistil, že „ačkoliv byli jedinci z obou skupin zjevně abnormální, co se týče jejich sociálních vztahů", opice vychované psy byly úspěšnější než ty, které vyrůstaly vedle plastových koníčků.

Gene Sackett pokračoval s výzkumy deprivace po svém odjezdu z Wisconsinu v Centru pro výzkum primátů při Washingtonské univerzitě. Choval opice v úplné izolaci, aby mohl studovat rozdíly v individuálním, sociálním a exploračním chování. Objevil rozdíly mezi různými druhy opic, které „přinášejí otázku, zda je syndrom izolace společný pro celý řád primátů". Pokud existují rozdíly u takto blízce příbuzných druhů opic, zobecnění na lidi musí být mnohem spornější.

Martin Reite z Koloradské univerzity také provedl pokusy s deprivací u opic rodu makak. Věděl, že Jane Goodallová při svých pozorováních šimpanzů věnovala pozornost také osiřelým mláďatům a popsala „hluboké poruchy chování, které se nejčastěji projevovaly jako smutek nebo deprese". Ale protože „ve srovnání se studiemi malých opic bylo o experimentální separaci lidoopů publikováno poměrně málo informací", Reite se s kolegy rozhodl zkoumat sedm šimpanzích mláďat, která byla po narození oddělena od svých matek a vychována v jeslích. Po sedmi až deseti měsících byla některá mláďata na pět dní zavřena do izolace. Zavřená mláďata křičela, klepala se a vrhala se na zdi komory. Reite došel k závěru, že „izolace u mladých šimpanzů může vyvolat výrazné změny v chování", ale poznamenal (ano, hádáte správně), že bude třeba dalšího výzkumu.

Protože Harlow začal se svými výzkumy deprivace již před třiceti lety, bylo ve Spojených státech takových pokusů provedeno přes 250. Přes sedm tisíc zvířat muselo projít procedurami, které vyvolávaly stres, zoufalství, obavy, celkové psychické zpustošení a smrt. Jak ukazují některé předcházející citace, výzkum se v současnosti již vyčerpal. Reite experimentoval se šimpanzy, protože s lidoopy, na rozdíl od malých opic, bylo zatím provedeno jen málo pokusů. Zřejmě vůbec nepřišli na základní otázku, proč vůbec provádět pokusy s mateřskou deprivací na zvířatech. Dokonce se ani nesnažili pokusy ospravedlnit tím, že přinesou výsledky užitečné pro lidstvo. To, že už byla provedena rozsáhlá pozorování osiřelých šimpanzů v přírodě, je zřejmě vůbec nezajímalo. Jejich přístup byl jasný: něco se dělalo se zvířaty jednoho druhu, ale ne jiného, proto to uděláme s nimi. Tentýž přístup se v psychologii a behavioristických vědách objevuje znova a znova. Nejlepší na celé věci je ovšem fakt, že celý výzkum platí daňoví poplatníci - jen na výzkum deprivace se vydává částka přesahující 58 milionů amerických dolarů. V tomto ohledu, a nejenom v něm, se civilní pokusy na zvířatech tolik neliší od pokusů vojenských.

Jedny z nejbolestivějších experimentů se provádějí na poli psychologie. Množství zvířat, na nichž se pokusy v psychologických laboratořích provádějí, si možná snáze představíte pomocí čísel. V roce 1986 financoval Národní institut psychického zdraví (NIPZ) 350 pokusů na zvířatech. NIPZ je pouze jedním zdrojem federálního systému financování psychologických experimentů. Agentura utratila přes 11 milionů dolarů za pokusy, při kterých se prováděla přímá manipulace s moz­kem, přes 5 milionů dolarů za výzkum účinků léků na chování, téměř 3 miliony za pokusy s učením a pamětí a přes 2 miliony za pokusy se spánkovou deprivací, stresem, strachem a úzkostí. Za rok tato vládní agentura utratila za pokusy na zvířatech více než 30 milionů dolarů.

Jedním z nejobvyklejších typů pokusů na poli psychologie je aplikace elektrických šoků na zvířata. Děje se s cílem zjistit, jak zvířata reagují na různé formy trestu nebo pro výcvik zvířat k různým úkolům.

Pokusy prováděné na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy experimentátoři dávali zvířatům elektrické šoky. Zde je z tohoto období jeden příklad:

O. S. Ray a R. J. Barrett, kteří pracovali na jednotce psychologického výzkumu v Nemocnici správy veteránů v Pittsburghu, pus­tili elektrické šoky do končetin 1 042 myší. Potom způsobili křeče pouštěním silnějších šoků skrz elektrody ve tvaru poháru přímo do oka nebo sponami přichycenými k uším zvířat. Ve zprávě uvedli, že naneštěstí některé z myší, které „úspěšně splnily první výcvikový den, byly nalezeny nemocné nebo mrtvé před dnem druhým".

Vědci si stále vymýšlejí nicotné nové variace, které by mohly na zvířatech vyzkoušet. W A. Hillex a M. R. Denny z Kalifornské univerzity v San Diegu dali krysy do bludiště a dávali jim elektrické šoky, pokud po špatné volbě při předchozím pokusu do tří vteřin nevybraly správnou cestu. Zjistili, že „výsledky jasně připomínají předchozí práci na fixaci a regresi u krys, kdy zvířata dostávala šoky v bludišti ve tvaru T těsně před místem rozdvojení..." (Jinými slovy šoky v místě volby cesty, spíše než před ním - inovace tohoto experimentu - nepřinesly nic nového.) Vědci potom citují práce z roku 1933, 1935 a tak dále až do roku 1985.

Následující experiment se pouze pokouší ukázat, že výsledky, které se zjistily u lidí, platí i u myší. Curt Spanis a Larry Squire z Kalifornské univerzity v San Diegu v jednom pokusu využili dvou typů šoků, aby zjistili, jak „elektrokonvulzivní šok" ovlivňuje paměť u myší. Myši byly umístěny do osvětleného oddělení komory, jejíž druhá část byla tmavá. Pokud myš přešla do tmavé části, dostala do nohou elektrický šok. Po „výcviku" myš dostávala „elektrokonvulzivní šoky... čtyřikrát po hodinových intervalech... (a) záchvat se objevil pokaždé". Elektrokonvulzivní šoky způsobily retrográdní amnézii, která trvala nejméně dvacet osm dnů. Závěr Spanise a Squirea zněl, že se tak stalo proto, že myši si nepamatovaly, že se mají vyhýbat tmavé části, a proto dostávaly elektrické šoky. Všimli si, že jejich zjištění bylo „ve shodě" s nálezy, kterých Squire dosáhl již při výzkumu s psychiatrickými pacienty. Uznali, že výsledky experimentu „nemohou výrazně podpořit nebo zavrhnout" představy o ztrátě paměti kvůli „vysoké variabilitě výsledků u různých skupin". Ale přesto tvrdí, že „toto zjištění rozšiřuje podobnost mezi experimentální amnézií u laboratorních zvířat a amnézií u lidí".

Při podobném pokusu J. Patel a B. Migler, kteří pracovali na ICI Americas, a.s., ve Wilmingtonu ve státě Delaware, cvičili opice. Aby opice získaly tabletu s potravou, musely nejprve zmáčknout páčku.Potom jim experimentátoři připevnili kolem krku kovové obojky, jimiž opice dostávaly elektrický šok pokaždé, když obdržely tabletu s jídlem. Šokům mohly zabránit jedině tak, že čekaly tři hodiny, než se opět pokusily získat potravu. Trvalo osm týdnů, šest hodin denně, než se opice naučily vyhnout se šokům. Celý výcvik měl vytvořit „konfliktní" situaci. Opicím potom byly aplikovány různé léky, aby se zjistilo, zda si po požití určitých látek přivodí více elektrických šoků. Vědci uvedli, že tyto testy upravili i pro krysy a že budou „vhodné pro objevení nových antistresových léků".

Experimenty s podmiňováním se provádějí už přes osmdesát pět let. Zpráva zpracovaná newyorskou skupinou Spojené úsilí za zvířata našla 1 425 prací na „klasické podmiňovací experimenty" na zvířatech.

 Jak je většina těchto pokusů zbytečná, je nelítostně odhaleno v práci, kterou vydala skupina vědců s Wisconsinské univerzity. Susan Minekaová a její kolegové podrobili 140 krys dvěma typům elektrických šoků. Prvnímu se mohly krysy určitým způsobem chování vyhnout, druhému nikoli. Experimentátoři poté porovnávali míru vyvolaného strachu. Zde je uvedené odůvodnění jejich práce:

Za posledních patnáct let bylo provedeno obrovské množství výzkumů směřujících k pochopení diferenciálního chování a psychologických účinků, které pramení z vystavení kontrolovatelným versus nekontrolovatelným nepříjemným prožitkům. Obecný závěr zní, že vystavení nekontrolovatelným nepříjemným prožitkům je pro organismus podstatně nepříjemnější než vystavení kontrolovatelným nepříjemným prožitkům.

 Poté, co vědci podrobili krysy elektrickým šokům různé intenzity - s možností uniknout či ne - nebyli schopni určit, podle jakého mechanismu by měli postupovat při hodnocení výsledků. I přesto prohlásili, že se domnívají, že jejich výsledky jsou důležité, neboť „vznášejí otázku o platnosti závěrů stovek pokusů, které byly provedeny za zhruba patnáct let".

Jinými slovy, patnáct let vystavování zvířat elektrickým šokům nemuselo přinést platné výsledky. Ale v podivném světě psychologických pokusů na zvířatech může tento závěr sloužit jako ospravedlnění  dalších pokusů s elektrickými šoky, kterým se nelze vyhnout, na dalších zvířatech, aby bylo možno konečně získat „platné" výsledky - a nezapomeňte, že tyto výsledky budou platit pouze pro uvězněná zvířata podrobená elektrickým šokům, kterým se nelze vyhnout.

 Stejně smutný příběh o marnosti platí i u pokusů, jež byly navrženy tak, aby vyvolaly stav, který se nazývá „naučená bezmocnost" - údajně model deprese u lidí. V roce 1953 vědci z Harvardu, R. Solomon, L. Kamin a L. Wynne, umístili čtyřicet psů do takzvaných kyvadlových komor rozdělených přepážkou na dvě části. Přepážka byla nejprve nastavena na výšku psa v kohoutku. Pes dostával do tlapek stovky silných šoků z elektrického roštu v podlaze. Ze začátku jim mohl uniknout tak, že skočil přes přepážku do druhé poloviny komory. Jednou se vědci pokusili „odradit" psa od přeskoků tím, že ho donutili stokrát doskočit na rošt ve vedlejším oddělení, který byl ovšem rovněž pod proudem. Prohlásili, že když pes vyskočil, „v očekávání šoku silně vyštěkl, což se opakovalo při dopadu na zapnutý elektrický rošt". Poté zablokovali cestu mezi oběma odděleními tabulkou skla a znovu psa vyzkoušeli. Pes vyskakoval a „narážel hlavou do skla". U psů se začaly objevovat symptomy jako defekace, pomočování, štěkání a vytí, třes, útoky na přístroj a tak dále; ale psi, kteří nemohli uniknout, přestali po deseti až dvanácti dnech pokusu klást odpor. Vědci uvedli, že tím na ně psi „udělali dojem", a učinili závěr, že skleněná bariéra a šoky do končetin se ukázaly jako „velmi efektivní" prostředek na omezení skákání u psů.

Tato studie ukázala, že je možné vyvolat stav bezmoci a zoufalství opakovanými elektrickými šoky, kterým se zvíře nemůže vyhnout. Studie o „naučené bezmocnosti" byly v šedesátých letech dále vylepšovány. Jedním z významných experimentátorů byl Martin Seligman z Pennsylvánské univerzity. Dával psům přes elektrické rošty v podlaze tak silné a dlouhotrvající šoky, že se psi přestali pokoušet o únik a „naučili se" bezmoci. V jedné studii, kterou napsal se svými kolegy Stevenem Maierem a Jamesem Geerem, Seligman popisuje svou práci následovně:

Jestliže normální necvičený pes projde tréninkem v kyvadlové komoře, projeví se u něj následující chování: při zapnutí elektrického proudu začne pes pobíhat sem a tam, kálí, pomočuje se a vyje, než se mu podaří vyškrábat se přes přepážku a uniknout tak šoku. Při každém dalším spuštění pes překoná přepážku ještě rychleji, až se nakonec naučí elektrickému šoku vyhnout.

Seligman pozměnil tento model chování tím, že psy uvázal do postroje a dával jim šoky, před kterými neměli možnost uniknout. Když psy poté umístil do původní komory, v níž se mohli šoku vyhnout, zjistil, že takový pes nejprve reaguje na šok stejně jako pes, který ještě pokusem neprošel. Dramatický kontrast se však objevil, když na rozdíl od necvičeného psa brzo přestal pobíhat a uklidnil se, dokud šok neustal. Pes se nesnaží přeskočit překážku a vyhnout se tak šoku. Spíše jako by se „vzdal" a pasivně šok „přijme". Ani při dalších pokusech se pes nepokouší o únik a musí tedy pokaždé vydržet 50 vteřin silného pulzního šoku... Pes, který byl vystaven nekontrolovatelnému šoku..., se ani později nemusí pokusit vyhnout se mu či uniknout.

 V osmdesátých letech psychologové v těchto pokusech s „naučenou bezmocností" pokračovali. Na Templově univerzitě ve Filadelfii Philip Bersh se třemi dalšími vědci cvičil krysy, aby je naučil poznat,že rozsvítí-li se světlo, do pěti vteřin dostanou elektrický šok. Jakmile toto varování pochopili, mohli se vyhnout šoku přechodem do bezpečného oddělení. Když se krysy tomuto únikovému chování naučili, experimentátoři odstranili bezpečné oddělení a vystavovali krysy dlouhodobému nekontrolovatelnému šoku. Jak Ize předpokládat, zjistili, že i když krysám později únik umožnili, nedokázaly se únikovému chování znovu rychle naučit.

Bersh s kolegy také podrobili 372 krys testům s velice nepříjemnými šoky, aby vyzkoušeli, jaký je vztah mezi podmíněným reflexem a naučenou bezmocností. Závěr zněl, že „důsledky těchto zjištění na teorii o naučené bezmocnosti nejsou úplně jasné" a že „zbývá velké množství otázek".

Na Tennesseeské univerzitě G. Brown, P. Smith a R. Peters přes velké potíže vyrobili kyvadlovou komoru zvlášť upravenou pro akvarijní rybičky, patrně se chtěli přesvědčit, jestli Seligmanova teorie platí i ve vodě. Každou ze čtyřiceti pěti rybiček podrobili šedesáti pěti šokům a zjistili, že „údaje vyplývající z této studie příliš nepodporují Seligmanovu hypotézu, že bezmocnost je naučená".

Tyto experimenty způsobily velkému množství zvířat silné a dlouhodobé bolesti. Nejprve se prováděly kvůli potvrzení teorie, potom pro její vyvrácení a nakonec pro podporu upravené verze teorie původní. Steven Maier, který byl se Seligmanem a Geerem spoluautorem předcházející citované zprávy o vyvolání naučené bezmocnosti u psů, vybudoval svou kariéru na tom, že tuto teorii uchránil před zapomněním. V nedávné recenzi se však Maier vyjádřil o validitě „zvířecího modelu" deprese takto:

Lze namítnout, že v otázce povahy, neurobiologie, vyvolání a prevence či léčby deprese nepanuje dostatečná shoda na to, aby bylo toto porovnání smysluplné... Je tedy patrně nepravděpodobné, že se naučená bezmocnost stane modelem pro depresi v obecném smyslu.

Ačkoliv se Maier snaží z tohoto zdrcujícího závěru zachránit, co se dá, tvrzením, že naučená bezmocnost nemusí vytvářet model pro depresi, ale spíše pro „stres a vyrovnání se se stresovou situací", efektivně připustil, že více než třicet let experimentování na zvířatech bylo ztrátou času a obrovských částek z peněz daňových poplatníků, nemluvě o neuvěřitelně krutých bolestech, které způsobilo.

V prvním vydání této knihy jsem popisoval experiment P. Badioua a jeho dvou kolegů z univerzity Bowling Green v Ohiu, zveřejněný v roce 1973. Bylo při něm testováno deset krys. V šestihodinových blocích dostávaly „po celou dobu nevyhnutelné a neovladatelné"elektrické šoky. Krysy mohly v testovací komoře pouze stisknout jednu ze dvou páček a poté byly před přicházejícím šokem varovány. Vědci došli k závěru, že krysy dávaly přednost šokům s varováním. V roce 1984 byl proveden tentýž experiment. Někdo totiž navrhl, že předchozí pokus mohl být „metodologicky chybný", a tak P. Badia, tentokrát s B. Abbottem z Indianské univerzity, umístili deset krys do elektrických komor a podrobili je opět šokům v šestihodinových blocích. Šest krys dostávalo neovladatelné šoky v jednominutových intervalech, některé s varováním. Mohly zmáčknout jednu ze dvou páček a dostaly bud' šok s varováním, nebo bez něj. Zbylé krysy byly použity při obměně tohoto pokusu, dostávaly šoky ve dvou nebo čtyř­minutových intervalech. Experimentátoři opět zjistili, že krysy dávaly přednost šokům s varováním, i když varování znamenalo více šoků.

Elektrické šoky se u zvířat používají také na vyvolání agresivního chování. V jedné studii z Iowské univerzity Richard Viken a John Knutson rozdělili 160 krys do skupin a „cvičili" je v nerezových klecích s elektrickou podlahou. Dvojice krys dostávaly šoky, dokud se nenaučily zaútočit jedna na druhou nebo se pokousat. Trvalo v průměru asi třicet lekcí, než se krysy naučily útočit hned po prvním šoku. Vědci potom dali trénované krysy do klecí s krysami netrénovanými a zaznamenávali jejich chování. Další den byly všechny krysy zabity, oholeny a ohledány kvůli poranění. Dospělo se k závěru, že „výsledky nebyly pro pochopení útočné nebo obranné povahy reakce na elektrický šok užitečné".

Na Kenyon College v Ohiu J. Williams a D. Leirle provedli sérii tří experimentů umožňujících studium účinků ovládání stresu na obranné chování. První pokus byl založen na předpokladu, že nekontrolovatelný šok vyvolává strach. Šestnáct krys bylo umístěno do trubek z plexiskla, v nichž dostávalo nekontrolovatelné šoky do ocasů. Potom byly jako vetřelci umístěny do kolonie krys se stabilní sociální hierarchií a jejich interakce s ostatními jedinci byly zaznamenány. V druhém pokusu byly vycvičeny dvacet čtyři krysy tak, aby elektrické šoky dokázaly ovládat. Ve třetím pokusu byly třicet dvě krysy vystaveny nekontrolovatelným i kontrolovatelným šokům. Závěr experimentu zněl takto:

Ačkoliv tato zjištění a teoretické formulace zdůrazňují vzájemný vztah mezi kontrolovatelností šoků, předvídatelností ukončení šoku, podmíněně vyvolaným stresem, strachem a obranným chováním, je nutný další výzkum na určení přesné povahy těchto komplexních vztahů.

Tato zpráva, publikovaná v roce 1986, citovala předchozí experimentální práci na tomto poli zpětně až do roku 1948.

 Na Kansaské univerzitě je oddělení nazvané Úřad pro výzkum dětí, který elektrické šoky aplikoval na bezpočtu zvířat. V jednom experimentu byli shetlandští ponyové deprivováni nedostatkem vody. Když dostali žízeň, byli jim poskytnuty nádoby s vodou, do nichž vědci mohli pouštět elektrický proud. Z obou stran jejich hlav byly umístěny reproduktory. Zazněl-li zvuk z levého reproduktoru, do nádoby byl puštěn proud - jestliže kůň zrovna pil, dostal elektrický šok. Naučili se přestat pít, pokud slyšeli zvuk z levého reproduktoru, ale nepřestali, když se ozval z pravého. Potom se reproduktory posunovaly blíže k sobě, dokud ponyové nebyli schopni rozlišit, ze kterého se hluk ozývá, a vyhnout se tak šoku. Vědci poukázali na to, že podobné pokusy byly provedeny na krysách, ježcích, psech, kočkách, opicích, vačicích, tuleních, delfínech a slonech, a došli k závěru, že ponyové mají v porovnání s ostatními zvířaty velké obtíže při rozlišení směru přicházejícího zvuku.

Není snadné zjistit, jak tento výzkum prospěje dětem. Nejhorší na shora uvedených příkladech výzkumu je fakt, že i přes utrpení, kterým jsou zvířata nucena projít, jsou získané výsledky (a to i podle tvrzení samotných vědců) triviální, předem jasné nebo nesmyslné. Závěry výše citovaných experimentů dost zřejmě ukazují, že experimentální psychologie se nám složitě snaží říci něco, co po celou dobu víme a na co jsme jen s trochou úsilí mohli přijít méně bolestivým způsobem - navíc byly tyto pokusy údajně významnější než ty, kterým se nedostalo publikace v odborném tisku.

 A to je jen velmi malá část psychologických pokusů, užívajících elektrických šoků. Podle zprávy z Úřadů pro hodnocení průzkum 608 článků, které se objevily v letech 1979 až 1983 v časopisech Americké psychologické asociace, které běžně publikují výsledky výzkumu na zvířatech, zjistil, že 10 procent studií využívá elektrických šoků.

Také mnohé jiné časopisy, které nemají nic společného s Americkou psychologickou asociací, publikují zprávy z výzkumu zvířat, při nichž se používaly elektrické šoky; a nesmíme zapomenout ani na experimenty nepublikované. A to se jedná jen o jeden typ bolestivých a nepříjemných pokusů prováděných se zvířaty na poli psychologie. Už jsme se zabývali studiemi mateřské deprivace; ale dalo by se napsat několik knih pouhým stručným popisem dalšího psychologického experimentování, které se týká například abnormálního chování, zvířecích modelů schizofrenie, zvířecích pohybů, péče o tělesnou schránku, poznávacích schopností, komunikace, vztahů predátor-oběť, motivace a emocí, počitků a vnímání, spánku, potravy nebo deprivace z nedostatku vody. A to jsou jen některé z desítek tisíců pokusů, které jsou ročně provedeny v psychologii, ale měly by stačit na to, aby ukázaly, že mnohé pokusy, které se stále provádějí, způsobují zvířatům obrovské bolesti a nenabízejí žádnou naději na přínos nějaké významné nebo životně důležité znalosti. Bohužel se zvířata pro psychology a jiné experimentátory stala pouhými nástroji. 

 

 Odkazy

 

http://www.vivisectioninfo.org/deprivation/index.html

http://www.mrmcmed.org/mom.html

Pramen:  P.Singer, Osvobození zvířat