Ježíš a kočka

 

 

 

 

 

V kanonizovaných evangeliích se o Ježíšově dobrotě ke zvířatům nehovoří, ale existují ještě evangelia zvaná apokryfy, a v těch různé epizody, odpovídající představě skutečného Spasitele světa, jsou.

 

Používáme-li termín apokryfy, respektujeme tím všeobecný úzus. Lépe by vyhovovalo označení nekanonizované texty, ale pokud chápeme slovo apokryfní pouze jako skrytý, a ne podvržený či falešný, proč je nepoužít. Za apokryfní byly ostatně v jiných dobách prohlašovány i některé texty, které dnes tvoří součást Nového zákona. Například List sv. Pavla Židům, List Jakubův a Zjevení Janovo.

 

Apokryfní Henochova Kniha tajemství (řecký originál se ztratil, existuje pouze překlad do staroslověnštiny, nalezený v Srbsku a v Rusku) zahrnuje zvířata do procesu všeobecné obnovy světa. „Hospodin učinil člověka pánem všech svých statků." (Henoch 58, 5.) To je ústřední myšlenka textu, vzniklého v Egyptě na úsvitu křesťanství. Bůh je v něm, podobně jako v evangeliích, přirovnáván k vlastníku rozlehlé půdy, který od svých správců požaduje účty. Toto vyúčtování se také nazývá soud. Hospodin nebude soudit duše zvířat ve vztahu k lidem, ale duše lidí bude soudit podle jejich postoje vůči zvířatům tohoto světa.  A co je dáno pro duše všech lidí, je dáno i pro duše živočichů: nezahynou. „Až do Posledního soudu nezahyne žádná duše, kterou Hospodin stvořil. A duše zvířat budou žalovat na člověka, jestliže je špatně krmil."

 

V kapitole 59 ještě čteme:

 „Kdo znesvěcuje duši zvířat, znesvěcuje i svou vlastní."

 „Kdo zabije zvíře, aniž mu způsobil zranění, zabíjí svou vlastní duši a poskvrňuje své vlastní tělo."

 „Kdo způsobil jakémukoli zvířeti zlo či bezpráví, dopustil se ohavnosti a poskvrňuje svou vlastní duši."

 

Zvířata na rozdíl od člověka z ráje vyhnána nebyla, a právě ona ho proto uvítají na prahu Velkého Století, jak Henoch nazývá nový čas. Ale nejprve bude každý muset k Poslednímu soudu: „Až se ukončí všechno tvoření, které Bůh vykonal, a člověk předstoupí před Boží soud, pak čas zmizí navěky. Nebudou roky, nebudou se počítat měsíce, dny ani hodiny, ale nastane jedno jediné století. A všichni spravedliví, kteří unikli Božímu soudu, se sejdou ve Velkém Století, a v tu dobu Hospodin vstoupí v jednotu se spravedlivými a budou žít na věky věků."

 

Evangelium Ebionitů 

Evangelium Ebionitů (z hebr. Evjóním - chudí) je druhotným názvem, který se ve starověké literatuře nepoužíval. Někteří badatelé se domnívají, že Órigenés znal tento spis pod jménem Evangelium dvanácti apoštolů. Autor žil pravděpodobně v Palestině nebo Sýrii a dílo napsal mezi lety 100 až 160. Ebionité byli židé, kteří věříli v Ježíše a dodržovali židovský Zákon. Odmítali učení Pavla z Tarsu a odvolávali se na původní apoštolskou tradici zastupovanou především apoštolem Petrem a Jakubem.

 

 

Evangelium Ebionitů bylo církevními představiteli zavrženo a systematicky diskreditováno. Jeho obsahu se ve svém obšírném protikacířském díle "Panarion" (Lékárnička) věnoval biskup Epifanios ze Salamíny (cca 315-403). Propagandistický výtvor na jinověrce nevybíravým způsobem útočí a musíme s lítostí konstatovat, že kniha z roku 375 je dnes jediným pramenem, odkud můžeme o apokryfu čerpat souvislejší informace.

 

Z Epifaniova pamfletu je možné rekonstruovat sedm zlomků. Ebionité kladli důraz na Ježíšovo lidství a zpochybňovali tezi o neposkvrněném početí Panny Marie. Ježíš byl podobně jako v Listu Židům (5,5) a v některých rukopisech Lukášova evangelia (3,22) vyvolen za Božího Syna v okamžiku křtu, když "hlas z nebe pravil: Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil."

 

 Zajímavá je snaha upozornit na Ježíšovo vegetariánství. Podle sedmého zlomku Ježíš odmítl jíst velikonočního beránka. Také Jan Křtitel nepojídal kobylky ale pouze med divokých včel. Epifanios tvrdil, že Ebionité evangelium zfalšovali, protože nejedli maso. Zlomek 7: (Učedníci řekli:) "Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka?" (Ježíš odpověděl:) "Netoužil jsem s vámi jíst toto maso velikonočního beránka."

 

V Evangelium dvanácti apoštolů, které citují Origenes v Kázání o Lukášovi, Ambrosius ve svých Komentářích téhož apoštola a svatý Jeroným v předmluvě Komentářů k Matoušovi se píše o Ježíšovi a kočce:

 

„Ježíš vstoupil do vesnice a spatřil mladou kočku, o kterou se nikdo nestaral, a která měla hlad. Zvíře si mu naříkalo a on je vzal, zahalil je do svého oděvu, nakrmil, napojil, a kočka mu poděkovala. Pak ji svěřil jedné ze svých učednic, Laurencii, a ta o ni pečovala. A někteří pravili: ,Hle, jak se ten člověk stará o všechny bytosti. Jsou to snad jeho sestry a bratři, že je tak miluje?` A Ježíš jim odpověděl: Amen, pravím vám, tato stvoření jsou vašimi druhy v domě mého Otce. Ano, jsou to vaši bratři a sestry, mají stejnou duši u Boha. Kdokoli pečuje o nejmenšího z nich, dá mu najíst a napít, mně tak činí. Ten, kdo mu odepře pomoc v nouzi, kdo jej nebrání, je-li mu ubližováno, ubližuje mně. A podle toho, jak jim budete činit v tomto životě, bude učiněno vám v životě příštím. "

 

V apokryfu Skutky Janovy je příběh o ochočené koroptvi,   ale hlavně krasná Janova modlitba v jeho poslední chvíli:

 

„Ty, jenž jsi nás učinil apoštoly pohanů, Hospodine, ty, jenž jsi nás vyslal na tento svět, jenž jsi se zjevil skrze Zákon a Proroky, ty, který nikdy neodpočíváš a od stvoření světa přinášíš spásu všem, kdo mohou být spaseni, ty, jehož zná celá příroda a chválí všechna zvěř, ty, jenž si podmanuješ a kolébáš vzpurnou a nešťastnou duši, jenž se dáváš všem, kdo žízní po tvém slově, ty, jenž spěcháš k tomu, kdo umírá, jenž se zjevuješ jako řád tomu, kdo bloumá bez řádu, přijmi takě stín Janův, který ti náleží, a učiň jej hodným své slávy."

 

Hermasův traktát Pastýř bývá označován za apokryf jen s váháním, neboť jednu dobu tvořil součást Nového zákona a první křesťané ho považovali za posvátný. Říká se v něm, že zvířata mají své strážné anděly, a jeden z nich je dokonce označen jménem - Tégri. Hermas, o němž se sv. Pavel zmiňuje v listě Římanům, bývalý otrok, který žil v Římě ve 2. století, měl vidění: zjevila se mu bíle oděná panna, v níž poznal Církev. Vyprávěl jí, že potkal strašlivé zvíře a vyvázl z jeho spárů jen dík Hospodinově moci. Zjevení mu odpovědělo: „Jestližes mu šťastně unikl, znamená to, žes vložil své trápení na Hospodina a žes mu otevřel své srdce, neboť jsi věřil, že pro tebe není jiné záchrany než jméno Nejvyššího. Proto seslal Hospodin jednoho z andělů, kteří dbají o divokou zvěř, anděla jménem Tégri. Ten zavřel té šelmě tlamu, aby ti neučinila nic zlého."

 

V Evangeliu dokonalého života, které v r. 1881 je z aramejštiny do angličtiny přeložil reverend se vypráví, jak se Ježíš rozhněval, když spatřil lovící muže, a prohlásil, že přišel na svět i proto, aby spasil také zvířata: „Běda těm, kdo ubližují božím stvořením! Běda silnému, který zneužívá své síly! Běda lovcům, neboť i oni se jednou stanou kořistí! Blahoslaveni budou všichni, kdo se vyhýbají všemu, čeho se dosahuje proléváním krve a zabíjením! Amen, pravím vám: Hle, přišel jsem na tento svět, abych učinil konec krvavým obětem i pojídání masa zvířat a ptactva."

 

V Evangeliu Kristova zrozeni, které je připisováno Jakubovi, synu Josefovu, vidíme malého Ježíše hrát si s lvíčaty jako s kočkami. Ale existovali v Palestině za vlády římských císařů vůbec ještě lvi?

 

„Z Jericha vychází jedna cesta, která vede k řece Jordánu. Po té se vydaly děti Izraele. Tam byla položena archa úmluvy. Když bylo Ježíšovi osm let, vyšel z Jericha a zamířil k Jordánu. U cesty, blízko řeky, byla jáma a v ní krmila lvice svá mlád'ata. Nikdo tudy nemohl projít v bezpečí. Ježíš  přicházel z Jericha, věděl, že lvice v té jámě porodila mlád'ata, a před zraky všech tam vstoupil. A když lvíčata Ježíše spatřila, běžela k němu a vzdávala mu chválu. Ježíš seděl v jámě a lvíčata se mu povalovala u nohou, hrála si s ním a lísala se k němu. A lidé, kteří se drželi opodál a Ježíše neviděli, říkali: On nebo jeho rodiče jistě těžce zhřešili, když se dal na pospas lvům." Zatímco lidé takto přemýšleli a zaplavil je smutek, Ježíš náhle vyšel z jámy, lvi kráčeli před ním a lvíčata si kolem něho hrála. Příbuzní Ježíšovi stáli vzadu se sklopenou hlavou a pozorovali, co se děje. Také ostatní se drželi opodál, neboť se báli lvů a neodvažovali se k nim přiblížit. A Ježíš k těm lidem pravil: Oč lepší je divá zvěř než vy! Zná svého Pána a oslavuje ho, a vy, kteří jste stvořeni k obrazu Božímu a k podobě Boží, vy ho nepoznáváte! Zvířata mne poznávají a krotnou. Lidé mne vidí a neznají mne. "

 

První Otcové

Tak jak se láska k němým tvorům a víra v existenci zvířecí duše projevuje v Apokryfech, je tomu i v raném křesťanství. Příkladem je svatý Justin, který žil přibližně v letech 100-166 po Kr. Narodil se v pohanské rodině v městě Flavia Neapolis (později Nábulus) v Samaří, studoval Aristotela a Platóna, pythagoreismus i stoicismus a došel k názoru, že v oněch filozofiích nespočívá pravé poznání. S úžasem pak objevil proroky, synoptická evangelia, první křesťanské texty (Nový zákon tehdy nebyl ještě kanonizován) a přestoupil na křesťanskou víru. Antické kultuře však zůstal i nadále věrný.

 

Také on se snažil získávat nové stoupence, a založil proto v Římě filozofickou školu, napsal Apologii, v níž hájí křesťany proti obvině­ním z ateismu a nepřátelství vůči říši, a vydal Dialog s Tiyfonem,  vněmž se snaží dokázat Ježíšovo mesiášství. V tomto díle hovoří také o zvířecí duši a uvažuje takto: duše není nesmrtelná sama od sebe. Kdyby byla nesmrtelné podstaty, byla by podstaty božské. Lidská duše má podstatu duchovní, je stejné povahy jako duše koně či osla. Církevní Otcové jsou zdrženlivější, spokojují se konstatováním, že Bůh Noemovým prostřednictvím uzavřel smlouvu nejen s lidmi, ale i se zvířaty.

 

Svatý Irenaeus,  lyonský biskup, původem z Malé Asie byl zdaleka nejvýznamnějším křesťanským teologem 2.století   Při pronásledování křesťanů za Septima Severa zemřel mučednickou smrtí. Byl  zastánce chiliasmu, teologie vyznávající budoucí vládu království božího na zemi, spojená u starověkých židů s vírou v Mesiáše a u raných křesťanů v druhý příchod Krista, spojuje úděl zvířat s údělem Spravedlivých. Ve svém díle Adversus haereses píše:

 

„Během tisíce let bude obnovena harmonie pozemského ráj e, znovuzrození Spraved­liví budou žít tělem i duší ve světě obnoveném do prvotní podoby, z něhož zlí budou vyloučeni, ale budou v něm přebývat zvířata. Příroda bude všechny tyto bytosti obdarovávat svým bohatstvím: A všechna zvířata budou spásat potravu, kterou poskytuje země, a budou žít v míru bok po boku."

 

Tvrdí také, že slavnou Izajášovu vizi je třeba brát doslovně, ne symbolicky: „Bude to onen čas, jaký předpověděl Izajáš, když pravil: ,Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mlád'ata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře." (l z 11, 6-9) „Ano, vím, že někteří se snaží vysvětlovat tato slova obrazně, jako by se týkala lidí, divochů rozličných národů, kteří přijali víru a žijí ve shodě se spravedlivými," říká Irenaeus. „Ale i kdyby se to dnes týkalo těchto lidí, nestane se to o nic méně pravdou pro zvířata, až dojde ke vzkříšení spravedlivých." 

 

Nádherná modlitba, kterou složil v roce 370 Basileios Veliký (patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4.století), by měla být pravidelně odříkávána ve všech kostelích a chrámech křesťanského světa:

 

Ó Bože, posilni v nás smysl pro bratrství se všemi živými tvory, s našimi malými bratry, kterým jsi dal tuto Zemi, aby ji obývali společně s námi. Kéž pochopíme, že nejsou živi jen pro nás, ale také pro sebe a pro Tebe; nechť i jim je život sladký a nechť se cítí lépe ve svém údělu než my v našem."

 

Jen člověk skomírajícího starověku mohl pronést před Bohem slova vyzařující takovou lásku k Zemi a všemu živému. Ale na konci 4. století už byly dny sladkého života sečteny.Křesťanští autoři té doby byli silně poznamenáni spisy Herma Trismegista,  v nichž se snoubil vliv Platóna a Bible a vzniklo tak překvapivě krásné dílo. Podle Trismegista se zvířata podílejí na věčném životě stejně jako lidé, neboť i ona mají duši. Jen lidé však mohou navázat spojení s Bohem. Právě v možnosti dialogu mezi Stvořitelem a jeho stvořením spočívá základní rozdíl mezi světem lidským a zvířecím: „Každý živý tvor má nesmrtelnou duši (noús). Člověk má však v nesmrtelnosti prvenství, neboť je schopný přijmout Boha a vejít s ním ve spojení. Je to jediný tvor, s kterým Bůh hovoří."

 

Duchovní ovzduší Alexandrijské říše bylo očividně příznivé velikým myšlenkám a odvážným koncepcím. Origenes (řecký církevní učitel a teolog byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy3- 4.stol., která byla prvním a nejstarším střediskem komplexního teologického myšlení v dějinách křesťanství) obdivuhodně Trismegista doplňuje, když píše: „Krev prolitá na Kalvárii neposloužila jen lidem, ale i andělům, hvězdám a všem stvořeným bytostem."

 

Pramen, odkazy

 

Jean Prieur, Duše zvířat, Mladá fronta, 1994

www.scribd.com/doc/16744068/Evangelium-Ebionitu

Duše zvířat

Spása zvířat?

Chránit vše živé- vegetariánství z hlediska buddhismu